ALLE DOKUMENTER OVERFLUTTET

JURIDISK OG PRIVACYPOLITIK

Vi har udarbejdet et resumé til dig af vores juridiske betingelser og kontraktgrundlaget. Dit privatliv og dine data er vigtige for os - lær mere om behandling.

JURIDISKE VILKÅR

§ 1 ANVENDELSE

1) Alle leverancer, tjenester og tilbud fra bb-net media GmbH - i det følgende benævnt "sælgeren" - baseret på ordrer fra kontraktlige partnere - i det følgende benævnt "kunden" - er udelukkende baseret på disse generelle vilkår og betingelser. Disse generelle vilkår er en del af alle kontrakter, som sælgeren indgår med sine kunder for de leverancer og tjenester, den tilbyder. Disse generelle vilkår og betingelser gælder også for alle fremtidige leverancer, tjenester eller tilbud til kunden, selvom de ikke er aftalt separat igen.

(2) Medmindre andet er angivet, er sælgers produktsortiment brugte varer, men ikke en nyligt fremstillet vare i henhold til BGB's betydning. Leveringens tilstand og omfang fremgår af produktbeskrivelserne. Medmindre andet er aftalt, leveres alle tilbudte produkter uden software og tilbehør.

(3) Sælgers produktsortiment er udelukkende rettet mod iværksættere i henhold til § 14 BGB. I henhold til dette er en iværksætter en fysisk eller juridisk person eller et juridisk partnerskab, der ved indgåelse af kontrakten udøver deres kommercielle eller uafhængige erhvervsaktivitet.

(4) Kundens eller tredjeparts vilkår og betingelser gælder ikke, selvom sælgeren ikke separat gør indsigelse mod deres gyldighed i individuelle tilfælde. Selv hvis sælgeren henviser til breve, e-mails, faxer, der indeholder eller henviser til kundens eller en tredjeparts vilkår og betingelser, udgør dette ikke samtykke til gyldigheden af ​​sådanne vilkår og betingelser. Modstridende vilkår og betingelser gælder kun, hvis deres gyldighed udtrykkeligt er aftalt skriftligt af sælgeren.

§ 2 TILBUD OG KONKLUSION AF KONTRAKT

(1) Alle tilbud fra sælgeren kan ændres og er uforpligtende.

(2) Ved bestilling hos sælgeren afgiver kunden et bindende tilbud om at købe det (ønskede) produkt til sælgeren. Kunden er bundet af tilbudet til sælgeren indtil udgangen af ​​den syvende arbejdsdag efter den dag, hvor tilbudet blev modtaget af sælgeren.

(3) Kundens tilbud betragtes kun som accepteret af sælgeren, hvis sælgeren erklærer accept til kunden eller sender de bestilte varer.

(4) Kunden modtager en automatisk anmeldelse af ordren. Dette udgør endnu ikke en bindende accept af ordren, medmindre accept er erklæret ud over bekræftelsen af ​​modtagelsen.

§ 3 PRISER OG BETALING

(1) Alle priser, der sælges af sælgeren, er i EURO plus den gældende lovpålagte moms, forsikringsomkostninger, transaktionsgebyrer, omkostninger til emballering og forsendelse på ordretidspunktet. Told og lignende gebyrer samt andre offentlige, private afgifter og licensgebyrer skal bæres af kunden.

(2) Afhængigt af aftalen mellem kunden og sælgeren sker betalinger forud, ved direkte debitering eller a conto.

(3) Hvis levering med faktura er aftalt, skal dette betales til sælgeren umiddelbart efter modtagelse af varen og fakturaen fra kunden.

(4) Kunden har ingen ret til modregning eller tilbageholdelse, medmindre modkravet er ubestridt eller er lovligt etableret.

(5) Fakturabeløb, forudsat at fakturaen er modtaget af kunden inden levering af varerne, skal betales inden for 30 dage uden fradrag, medmindre andet er skriftligt aftalt (også via fax og e-mail). Sælgers kvittering er afgørende for betalingsdatoen. Hvis kunden ikke betaler inden forfaldstidspunktet, opkræves der renter for de udestående beløb fra forfaldsdagen med 8 procentpoint pa over den respektive basisrente; påstanden om højere renter og yderligere skader i tilfælde af misligholdelse forbliver ikke påvirket.

(6) Sælgeren er berettiget til kun at udføre eller levere udestående leverancer eller tjenester mod forudbetaling eller sikkerhed, hvis den bliver opmærksom på omstændighederne efter kontraktens ordre, der sandsynligvis reducerer kundens kreditværdighed, og hvorigennem betalingen af sælgers åbne krav er truet af kunden fra det respektive (for-) kontraktforhold.

§ 4 LEVERINGSBETINGELSER

(1) Leveringer sker fra sælgers lager i Schweinfurt eller fra lager under en underleverandør.

(2) Tilgængeligheden af ​​varerne og deres leveringstid skyldes de respektive oplysninger fra sælgeren. De frister og datoer, der er lovet af sælgeren for leverancer og tjenester, er altid kun omtrentlige, medmindre en fast frist eller dato udtrykkeligt er blevet lovet eller aftalt. Hvis der er aftalt en forsendelse, refererer leveringstider og datoer til tidspunktet for overdragelse til speditøren, transportøren eller anden tredjepart, der er bestilt med transporten.

(3) Sælgeren kan - med forbehold af dens rettigheder fra misligholdelse - kræve af kunden en forlængelse af leverings- og servicefrister eller en udsættelse af leverings- og servicedatoer med den periode, hvor kunden ikke opfylder sine kontraktlige forpligtelser over for sælgeren.

(4) Sælgeren er ikke ansvarlig for en umulighed for levering eller for forsinkelser i leveringen, for så vidt disse ikke skyldes force majeure eller andre begivenheder, der ikke var forventelige på tidspunktet for kontraktens indgåelse, især driftsforstyrrelser af enhver art, vanskeligheder ved indkøb af materialer eller energi, transportforsinkelser, strejker Rettidig eller forkert levering blev forårsaget af den leverandør, som sælgeren ikke er ansvarlig for. Hvis sådanne begivenheder gør levering eller service markant vanskeligere eller umulig for sælgeren, og hindringen ikke kun er af midlertidig karakter, er sælgeren berettiget til at trække sig ud af kontrakten. I tilfælde af midlertidige forhindringer forlænges leverings- og servicefristene, eller leverings- eller servicedatoer udskydes med hindringsperioden plus en rimelig opstartperiode. Hvis kunden ikke kan forventes at acceptere leveringen eller tjenesten som følge af forsinkelsen, kan han trække sig ud af kontrakten ved hjælp af en øjeblikkelig skriftlig erklæring (også via fax og e-mail) til sælgeren.

(5) Hvis sælgeren er i misligholdelse med en levering eller en tjeneste, eller hvis en levering eller en tjeneste bliver umulig af en eller anden grund, er sælgers ansvar for skader begrænset i overensstemmelse med afsnit 8 i disse almindelige betingelser.

§ 5 UDFØRELSESPLAN, FRAKT, OVERFØRSEL AF RISIKO

(1) Udførelsesstedet for alle forpligtelser, der følger af kontraktforholdet, er Schweinfurt, medmindre andet er angivet.

(2) Forsendelsestypen og emballagen er underlagt sælgerens pligtopfyldende skøn.

(3) Risikoen overføres til kunden senest, når de leverede varer overdrages til speditøren, transportøren eller anden tredjepart, der er udpeget til at udføre forsendelsen. Hvis forsendelsen eller overdragelsen er forsinket på grund af en omstændighed forårsaget af kunden, overføres risikoen til kunden fra den dag, hvor de leverede varer er klar til afsendelse, og sælgeren har underrettet kunden om dette. Kunden bærer omkostningerne ved opbevaring. For så vidt der er aftalt afsendelse af de bestilte varer, bærer kunden risikoen for ødelæggelse eller forringelse, selvom de bestilte varer sendes direkte til kunden fra lageret hos en underleverandør som instrueret. 

§ 6 AFSLAG TITEL

(1) Sælgeren beholder ejerskabet af de varer, den har leveret, indtil købsprisen (inklusive moms og forsendelsesomkostninger) er betalt fuldt ud for de pågældende varer.

(2) Hvis de leverede varer behandles eller ombygges af kunden, er det aftalt, at behandlingen, ombyggingen af ​​de leverede varer finder sted i navnet og for sælgers regning, og at sælgeren direkte ejer ejendommen eller - hvis behandlingen finder sted fra materialer fra flere ejere eller værdien af ​​den bearbejdede vare er højere end værdien af ​​de leverede varer - får en tilsvarende andele i den nyoprettede vare.

(3) I tilfælde af, at de leverede varer videresælges, overdrager kunden herved de deraf følgende krav mod tredjepart til sælgeren som sikkerhed.

(4) Hvis tredjepart får adgang til de leverede varer, især ved beslaglæggelse, vil kunden straks informere dem om sælgerens ejendom og underrette sælgeren om dette for at gøre det muligt for hende at håndhæve sine ejendomsrettigheder. Hvis tredjeparten ikke er i stand til at godtgøre sælgeren for de deraf følgende omkostninger, er sælgers kunde ansvarlig for dette.

§ 7 GARANTI

(1) Garantien for nyligt fremstillede varer er 12 måneder. Garantiperioden begynder med levering eller, hvis accept er påkrævet, med accept. Garantien gælder ikke for brugte varer, såkaldt brugt IT og forarbejdede brugte varer med tecXL-forseglingen, vores separate gælder garantibetingelser.

(2) Garantien gælder ikke, hvis kunden ændrer de leverede varer eller får dem ændret af tredjepart uden sælgers samtykke, og dette gør det umuligt eller urimeligt vanskeligt at afhjælpe manglen. Under alle omstændigheder skal kunden bære de ekstra omkostninger ved afhjælpning af manglen som følge af ændringen.

(3) Garantien gælder ikke for ikke-testede, uprøvede eller mangelfulde varer.

§ 8 ANSVAR

(1) Sælgers erstatningsansvar for skader, uanset den juridiske grund, især for umulighed, forsinkelse, mangelfuld eller forkert levering, misligholdelse af kontrakt, overtrædelse af forpligtelser i kontraktforhandlinger og torturhandlinger, for så vidt skyld er relevant, er i overensstemmelse med dette Afsnit begrænset.

(2) Sælgeren er ikke ansvarlig i tilfælde af simpel uagtsomhed fra dens organer, juridiske repræsentanter, ansatte eller andre vikarierende agenter, medmindre det er et brud på væsentlige kontraktlige forpligtelser. Væsentlig for kontrakten er forpligtelsen til rettidig levering af varerne uden væsentlige mangler samt rådgivnings-, beskyttelses- og forvaringsforpligtelser, som er beregnet til at gøre det muligt for kunden at bruge de leverede varer i overensstemmelse med kontrakten og for at beskytte kundens personers levetid eller beskyttelse af hans ejendom tjene mod betydelig skade.

(3) For så vidt sælgeren grundlæggende er erstatningsansvarlig i henhold til § 8, stk. 2, er dette ansvar begrænset til skader, som sælgeren forudså som en mulig konsekvens af et misligholdelse af kontrakten, da kontrakten blev indgået, eller at det skulle have været forudset, hvis den havde udøvet due diligence. Indirekte skader og følgeskader, der skyldes mangler i de leverede varer, er kun berettiget til erstatning, hvis sådanne skader typisk kan forventes, når de leverede varer bruges som tilsigtet.

(4) Begrænsningerne i afsnit 8 finder ikke anvendelse på sælgers ansvar for forsætlig opførsel, for garanterede egenskaber, for skade på liv, lemmer eller helbred eller i henhold til produktansvarsloven

§ 9 TILBAGEHOLDELSESRETTIGHEDER

(1) Hvis kunden nægter at acceptere varerne, er sælgeren berettiget til at trække sig ud af købekontrakten og kræve erstatning fra kunden.

(2) Hvis sælgeren kræver erstatning, udgør dette en fast sats på 15% af salgsprisen. Kompensationen indstilles lavere, hvis kunden kan bevise lavere skade. Kunden har mulighed for at bevise, at sælgeren overhovedet ikke har lidt skade. Hvis sælgeren kan bevise større skade, kan hun også kræve større skade.

§ 10 AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

(1) Juridisk sted for enhver tvist, der opstår som følge af forretningsforholdet mellem sælgeren og kunden, er efter sælgerens valg Schweinfurt eller kundens hjemsted. Schweinfurt er det eksklusive jurisdiktionsted for retssager mod sælgeren. Obligatoriske lovbestemmelser om eksklusive jurisdiktionssteder forbliver ikke påvirket af denne bestemmelse.

(2) Forholdet mellem sælgeren og kunden er udelukkende underlagt loven fra Forbundsrepublikken Tyskland. De Forenede Nationers konvention om internationalt salg af varer af 11. april 1980 (CISG) finder ikke anvendelse.

(3) Kontrakten forbliver bindende i de resterende dele, selvom individuelle punkter er juridisk ineffektive. I stedet for de ineffektive punkter gælder de lovbestemmelser, hvis de findes. I det omfang dette ville betyde urimelig lidelse for en af ​​de kontraherende parter, bliver kontrakten som helhed ineffektiv.

Du kan downloade vores generelle vilkår og betingelser fra 26.03.2020. marts XNUMX som en PDF her:

§ 1 ANVENDELSESOMRÅDE FORM

(1) De nuværende almindelige købsbetingelser (GPC) gælder for alle forretningsforbindelser med vores forretningspartnere og leverandører ("Entreprenører"). GPC gælder kun, hvis entreprenøren er en iværksætter (§ 14 BGB), en juridisk enhed under offentlig ret eller en særlig fond under offentlig ret.

(2) GPC gælder især for kontrakter om salg og / eller levering af løsøre ("varer"), uanset om entreprenøren fremstiller varerne selv eller køber dem fra leverandører (§§ 433, 650 BGB). Medmindre andet er aftalt, gælder GPC i den version, der var gyldig på tidspunktet for ordrer fra entreprenøren eller i det mindste i den version, der sidst blev meddelt til ham i tekstform, som rammeaftale også for lignende fremtidige kontrakter, uden at vi behøver at henvise til dem igen i hvert enkelt tilfælde.

(3) Disse GPC gælder udelukkende. Afvigende, modstridende eller yderligere generelle vilkår og betingelser for entreprenøren vil kun blive en del af kontrakten, hvis og i det omfang, vi udtrykkeligt har accepteret deres gyldighed skriftligt. Dette samtykkekrav gælder under alle omstændigheder, for eksempel selv om vi accepterer entreprenørens leverancer uden forbehold, kendt til de generelle vilkår og betingelser for entreprenøren.

(4) Individuelle aftaler indgået med entreprenøren fra sag til sag (inklusive sideaftaler, tilføjelser og ændringer) har altid forrang for disse GPC. En skriftlig kontrakt eller vores skriftlige bekræftelse er afgørende for indholdet af sådanne aftaler, med forbehold af det modsatte bevis.

(5) Juridisk relevante erklæringer og meddelelser fra entreprenøren i forbindelse med kontrakten (f.eks. Fastsættelse af en frist, påmindelse, tilbagetrækning) skal afgives skriftligt, dvs. skriftligt eller tekstform (f.eks. Brev, e-mail, fax). Juridiske formelle krav og yderligere beviser, især i tilfælde af tvivl om den erklærende parts legitimitet, forbliver upåvirket.

(6) Henvisninger til gyldigheden af ​​lovbestemmelser bruges kun til afklaringsformål. Selv uden en sådan afklaring finder de lovbestemmelser anvendelse, medmindre de direkte ændres eller udtrykkeligt udelukkes i disse GPC.

§ 2 KONKLUSION AF KONTRAKT OG KONTRAKTBETINGELSER

(1) Vores ordre anses for at være bindende tidligst når den indsendes eller bekræftes skriftligt. Entreprenøren skal informere os om åbenlyse fejl (f.eks. Stave- og beregningsfejl) og ufuldstændigheden af ​​ordren inklusive ordredokumenter med henblik på korrektion eller færdiggørelse inden accept; ellers anses kontrakten for ikke at være indgået.

(2) Entreprenørens tilbud og omkostningsestimater foretages gratis og udgør ikke nogen forpligtelser for bb-net, medmindre det kræves af loven.

(3) Entreprenøren skal bekræfte vores ordre skriftligt inden for en periode på 2 dage eller især at udføre den uden forbehold ved at sende varerne (accept).

En sen accept betragtes som et nyt tilbud og kræver accept af os.

(4) I tilfælde af ændringer i indholdet af kontrakten, såsom omfanget af levering og tjenester, som viser sig at være absolut nødvendige ud fra entreprenørens synspunkt, vil entreprenøren underrette bb-net straks, skriftligt og inden deres implementering af den forventede yderligere indsats. Alle ændringer og deres implementering kræver forudgående skriftligt samtykke fra bb-net.

(5) Alle varer, inventar og systemer, der leveres til klienten, skal overholde de lovmæssige krav. På anmodning skal entreprenøren give bb-net passende certifikater og / eller overensstemmelseserklæringer omgående og gratis. Dette gælder især, men ikke udelukkende, for varer med CE-, RoHS- eller EAR-mærkning.

(6) Rettighederne for kontraktens opsigelse bestemmes af de lovbestemte bestemmelser.

(7) Klienten kan opsige kontrakten uden varsel af en vigtig grund.

(8) I tilfælde af opsigelse, uanset kundens øvrige rettigheder, har kunden kun ret til vederlag for de ydelser, der leveres indtil det tidspunkt, hvor kunden kan bruge dem.

§ 3 LEVERINGSTID OG UDLEVERING I LEVERING

(1) Leveringstiden, der er specificeret af klienten i ordren, er bindende. Hvis leveringstiden ikke er specificeret i ordren eller på anden måde aftalt, er det 3 dage efter kontraktens indgåelse. Entreprenøren er forpligtet til straks at underrette os skriftligt, hvis han usandsynligt er i stand til at overholde de aftalte leveringstider - uanset af hvilken grund.

(2) For tidlige tjenester eller leverancer samt delvis service eller delvis levering kræver udtrykkeligt forudgående skriftligt samtykke fra klienten.

(3) Hvis entreprenøren ikke leverer sin service eller ikke leverer sin service inden for den aftalte leveringstid, eller hvis han er i misligholdelse, er vores rettigheder - især til tilbagetrækning og erstatning - baseret på de lovbestemmelser. Bestemmelserne i stk. 4 forbliver upåvirket.

(4) Hvis entreprenøren er i misligholdelse, kan vi - ud over yderligere juridiske krav - engangskompensation for vores standardskade i. H. v. Anmod om 0,5% af nettoprisen pr. Arbejdsdag, men højst 5% af nettoprisen på de forsinkede varer. bb-net forbeholder sig retten til at bevise, at der er sket større skade. Entreprenøren forbeholder sig retten til at bevise, at der ikke er sket nogen eller kun en væsentlig lavere skade.

§ 4 YDELSE OG LEVERING

(1) Entreprenøren har ikke ret til at få de tjenester, han skylder, udført af tredjepart (f.eks. Underleverandører) uden vores forudgående skriftlige samtykke. Entreprenøren bærer anskaffelsesrisikoen for sine tjenester, medmindre andet er aftalt i individuelle tilfælde (f.eks. Begrænsning til lager).

(2) Levering i Tyskland er "fri bopæl" til det sted, der er angivet i ordren. Hvis destinationen ikke er specificeret, og intet andet er aftalt, skal levering ske til vores registrerede kontor i Schweinfurt. Den respektive destination er også udførelsessted for levering og eventuel efterfølgende ydelse (forpligtelse til at levere).

(3) Leveringen fra tredjelande har altid CIF ifølge Incoterms 2010 skal gøres.

(4) Leveringen skal ledsages af en leveringsmeddelelse, der angiver dato (udstedelse og afsendelse), leveringens indhold (artikelnummer og nummer) og vores ordre-id (dato og nummer). Hvis leveringsmeddelelsen mangler eller er ufuldstændig, er vi ikke ansvarlige for eventuelle resulterende forsinkelser i behandling og betaling. En tilsvarende forsendelsesmeddelelse med det samme indhold skal sendes os separat fra leveringsmeddelelsen.

§ 5 PRISER OG BETALINGSBETINGELSER

(1) Prisen, der er angivet i ordren, er bindende. Alle priser inkluderer den lovpligtige moms, hvis dette ikke vises separat.

(2) Medmindre andet er aftalt i individuelle tilfælde, inkluderer prisen alle tjenester og tilknyttede tjenester hos entreprenøren (f.eks. Montering, installation) samt alle tilknyttede omkostninger (f.eks. Korrekt emballering, transportomkostninger inklusive eventuel transport- og ansvarsforsikring) .

(3) Den aftalte pris forfalder til betaling inden for 30 kalenderdage efter komplet levering og service (inklusive eventuel aftalt accept) og modtagelse af en korrekt faktura. Hvis vi foretager betaling inden for 14 kalenderdage, giver entreprenøren os en 3% rabat på fakturaforholdets nettobeløb. I tilfælde af bankoverførsler foretages betalingen til tiden, hvis vores overførselsordre modtages af vores bank inden betalingsfristen er udløbet; Vi er ikke ansvarlige for forsinkelser forårsaget af bankerne, der er involveret i betalingsprocessen.

(4) Vi skylder ingen forfaldsrenter. De lovbestemte bestemmelser finder anvendelse på misligholdelse af betaling.

(5) Vi har ret til modregning og tilbageholdelsesret samt indsigelse mod den ikke-opfyldte kontrakt i det omfang, det er tilladt i henhold til loven. Især har vi ret til tilbageholdelse af betalinger, så længe vi stadig har ret til krav mod entreprenøren fra ufuldstændige eller mangelfulde tjenester.

(6) Entreprenøren har kun ret til modregning eller tilbageholdelse for modkrav, der er lovligt etableret eller er ubestridt.

§ 6 OVERDRAGELSE AF RISIKO, MISFARE AF ACCEPT

(1) Levering af bevægelige genstande, der skal produceres eller fremstilles, samt samlingstjenester kræver skriftlig accept af bb-net. Overførsel af risiko sker med accept af tjenesten via bb-net. En underforstået accept, især gennem brug af objekterne til ydeevne fra bb-net, er udelukket.

(2) Risikoen for utilsigtet tab og utilsigtet forringelse af varen overføres til os ved levering på udførelsesstedet. Hvis accept er aftalt, er dette afgørende for overførslen af ​​risiko. For resten gælder lovbestemmelserne i lovgivningen om kontrakter om arbejde og tjenester også i overensstemmelse med accept. Overdragelsen eller accept er den samme, hvis vi er i misligholdelse af accept.

(3) De lovbestemmelser, der gælder for forekomsten af ​​vores misligholdelse af accept. Entreprenøren skal dog også udtrykkeligt tilbyde os sine tjenester, hvis der er aftalt en bestemt eller definerbar kalendertid til en handling eller samarbejde fra vores side (f.eks. Levering af materiale). Hvis vi er i misligholdelse af accept, kan entreprenøren kræve refusion af hans ekstra udgifter i overensstemmelse med lovbestemmelserne (Afsnit 304 BGB). Hvis kontrakten vedrører en urimelig vare, der skal fremstilles af entreprenøren (specialfremstillet produkt), er entreprenøren kun berettiget til yderligere rettigheder, hvis vi er forpligtet til at samarbejde og er ansvarlige for manglen på samarbejde.

§ 7 KONTRAKTORENS OPLYSNINGER OM INFORMATION

(1) Hvis entreprenøren afviger fra den aftalte service, vil han straks og udtrykkeligt underrette bb-net om dette.

(2) Hvis der findes afvigende løsninger for opfyldelsen af ​​den aftalte service, som er økonomisk eller teknisk mere egnet, påtager entreprenøren sig til at informere bb-net straks og omfattende skriftligt.

(3) Hvis entreprenøren indser, at han ikke helt eller delvis kan overholde sine kontraktlige forpligtelser, skal han straks underrette bb-net og angive årsagerne hertil.

§ 8 EMBALLAGE

(1) Entreprenøren er forpligtet til at indsamle gratis og korrekt og fuldstændigt bortskaffe emballagemateriale. På kontrahentens anmodning skal tredjepart om nødvendigt også fremlægge passende bevis for den lovmæssigt kompatible bortskaffelse. Hvis entreprenøren ikke overholder denne forpligtelse, er klienten berettiget til at fakturere entreprenøren for omkostningerne til den professionelle indsamling og bortskaffelse samt de dertil knyttede udgifter fuldt ud

(2) Entreprenøren forpligter sig til at overholde forpligtelserne i henhold til emballageforordningen, især med hensyn til korrekt licens, til at fremlægge bevis for dette til klienten på anmodning og opfylde de forpligtelser, der opstår for klienten fra emballageforordningen. Hvis disse ikke kan overdrages, vil entreprenøren støtte kunden i at opfylde dem gratis.

§ 9 FORTROLIGHED

(1) Klienten forbeholder sig ejendomsret og ophavsret til illustrationer, planer, tegninger, beregninger, eksekveringsinstruktioner, produktbeskrivelser og andre dokumenter. Sådanne dokumenter skal udelukkende bruges til kontraktforhold og returneres til os, når kontrakten er afsluttet. Dokumenterne skal holdes hemmelige for tredjepart, selv efter at kontrakten er afsluttet. Fortrolighedsforpligtelsen udløber kun, når og i det omfang viden indeholdt i de leverede dokumenter er blevet almindeligt kendt.

(2) Ovenstående bestemmelse finder tilsvarende anvendelse på stoffer og materialer (f.eks. Software, færdige og halvfabrikata) samt værktøjer, skabeloner, prøver og andre genstande, som vi leverer entreprenøren til fremstilling. Sådanne genstande skal, så længe de ikke behandles, opbevares separat på entreprenørens bekostning og forsikres i passende omfang mod ødelæggelse og tab.

§ 10 AFSLAG TITEL

(1) En udvidet, videresendt, udvidet eller efterfølgende ejendomsret af kontrahenten til de bestilte varer anerkendes ikke af klienten.

(2) Hvis kunden accepterer et tilbud fra entreprenøren om overdragelse af ejerskab, der er betinget af betaling af købsprisen (simpel ejendomsret), udløber ejendomsretten med betaling af købsprisen for varerne.

§ 11 DEFEKTIV LEVERING

(1) De lovbestemte bestemmelser gælder for vores rettigheder i tilfælde af materielle defekter og mangler i varens titel (herunder forkerte og korte leverancer samt forkert montering, mangelfuld montering, betjenings- eller driftsinstruktioner) og for andre kontraktsovertrædelser, medmindre andet er angivet nedenfor .

(2) I henhold til lovbestemmelserne er entreprenøren især ansvarlig for at sikre, at varerne har den aftalte kvalitet, når risikoen overgår til os. Under alle omstændigheder er de produktbeskrivelser, der - især ved betegnelse eller henvisning i vores ordre - genstand for den respektive kontrakt eller er inkluderet i kontrakten på samme måde som disse GPC gælder som en aftale om kvaliteten. Det gør ingen forskel, om produktbeskrivelsen kommer fra os, entreprenøren eller producenten.

(3) Uanset § 442, stk. 1, sætning 2 i den tyske civillov, er klienten berettiget til ubegrænsede krav på mangler, selvom klienten ikke var klar over manglen på det tidspunkt, hvor kontrakten blev indgået på grund af grov uagtsomhed.

(4) De lovbestemmelser (§§ 377, 381 HGB) gælder for den kommercielle inspektions- og underretningsforpligtelse med følgende bestemmelse: Vores inspektionsforpligtelse er begrænset til mangler, der afsløres under vores indgående varekontrol under ekstern vurdering inklusive leveringspapirerne (f.eks. B. transportskader, forkert og kort levering) eller kan genkendes i vores kvalitetskontrol i tilfældig prøveudtagningsprocedure. Hvis accept er aftalt, er der ingen forpligtelse til at undersøge. Derudover afhænger det af, i hvilket omfang en undersøgelse er gennemførlig i det normale forretningsforløb under hensyntagen til omstændighederne i den enkelte sag. Vores forpligtelse til at underrette os om mangler opdaget senere forbliver ikke påvirket. Uden at dette berører vores pligt til at undersøge, betragtes vores klage (anmeldelse af mangler) som hurtig og rettidig, hvis den sendes inden for 5 arbejdsdage efter opdagelsen eller i tilfælde af åbenlyse mangler ved levering.

(5) Den supplerende ydelse inkluderer også fjernelse af de mangelfulde varer og deres geninstallation, forudsat at varerne blev indbygget i en anden vare eller knyttet til en anden vare i overensstemmelse med deres type og formål; vores juridiske ret til refusion af tilsvarende udgifter forbliver ikke påvirket. Entreprenøren bærer de nødvendige udgifter til test og efterfølgende ydelse, selvom det viser sig, at der faktisk ikke var nogen mangel. Vores ansvar for skader i tilfælde af en uberettiget anmodning om afhjælpning af mangler forbliver upåvirket; I denne henseende er vi dog kun ansvarlige, hvis vi anerkendte eller uagtsomt undladt at erkende, at der ikke var nogen mangel.

(6) Uden at dette berører vores juridiske rettigheder og reglerne i stk. 5, gælder følgende: Hvis entreprenøren opfylder sin forpligtelse til supplerende ydeevne - efter vores valg ved at eliminere manglen (efterfølgende forbedring) eller ved at levere en mangelfri vare (udskiftning levering) - inden for et sæt, Hvis ikke efter en rimelig periode, kan vi selv afhjælpe manglen og kræve kompensation fra entreprenøren for de nødvendige udgifter eller en tilsvarende forskud. Hvis den efterfølgende ydelse fra entreprenøren mislykkedes eller er urimelig for os (f.eks. På grund af særlig presserende karakter, trussel mod driftssikkerhed eller truslen om uforholdsmæssig skade), kræves ingen frist; vi informerer kontrahenten straks, hvis muligt på forhånd, om sådanne forhold.

(7) I tilfælde af en væsentlig eller juridisk mangel har vi desuden ret til at nedsætte købsprisen eller trække sig ud af kontrakten i overensstemmelse med de lovbestemmelser. Derudover har vi ret til erstatning for skader og udgifter i overensstemmelse med lovbestemmelserne.

§ 12 LEVERANDØREMODTAGELSE

(1) Vi har ret til vores juridisk bestemte regresskrav inden for en forsyningskæde (leverandøranvendelse i henhold til §§ 445a, 445b, 478 BGB) ud over kravene om mangler. Især har vi ret til at kræve nøjagtigt den type supplerende ydelse (reparation eller udskiftning levering) fra den entreprenør, som vi skylder vores kunder i individuelle tilfælde. Dette begrænser ikke vores lovbestemte ret til at vælge (Afsnit 439 (1) BGB).

(2) Inden vi anerkender eller opfylder et mangelfuldt krav, der er påberåbt af vores kunde (herunder refusion af udgifter i henhold til § 445a, stk. 1, 439, stk. 2 og 3 BGB), vil vi underrette entreprenøren og bede om en skriftlig redegørelse, hvor vi kort forklarer fakta . Hvis der ikke afgives en underbygget erklæring inden for en rimelig periode, og hvis der ikke findes nogen mindelig løsning, anses kravet om mangler, der faktisk er tildelt af os, skyldes vores kunde. I dette tilfælde er entreprenøren ansvarlig for at fremlægge bevis for det modsatte.

(3) Vores krav fra leverandøranvendelse gælder også, hvis de defekte varer er modtaget af os eller en anden iværksætter, f.eks. B. ved at inkorporere det i et andet produkt.

§ 13 Producentansvar

(1) Hvis entreprenøren er ansvarlig for produktskader, skal han erstatte os fra krav fra tredjepart, for så vidt som årsagen er inden for hans kontrolområde og organisation, og han er selv ansvarlig i det eksterne forhold.

(2) Som en del af sin erstatningsforpligtelse har entreprenøren udgifter i overensstemmelse med At tilbagebetale §§ 683, 670 BGB, som er resultatet af eller i forbindelse med et krav fra tredjepart, herunder tilbagekaldelseskampagner, der er gennemført af os. Vi vil informere entreprenøren om indholdet og omfanget af tilbagekaldelsesforanstaltninger - så vidt muligt og rimeligt - og give ham muligheden for at kommentere. Yderligere juridiske krav forbliver ikke påvirket.

(3) Entreprenøren skal tegne og opretholde en produktansvarsforsikring med et engangsbeløb på mindst 10 mio. EUR pr. Personskade / materielle skader.

§ 14 EJENDOMSRETTIGHEDER

(1) På første skriftlig anmodning og med forbehold af lovbestemte krav, skal entreprenøren fritage kunden for påståede overtrædelser af patentretten, ophavsretten eller andre ejendomsrettigheder. Skadeserstatningsforpligtelsen inkluderer alle udgifter, som kunden pådrager sig i forbindelse med krav fra tredjepart.

(2) Forældelsesfristen for kravet om fritagelse er tre år fra klientens viden eller grovt uagtsom uvidenhed om de forhold, der giver anledning til kravet. I øvrigt, uanset viden eller grov uagtsom uvidenhed, udløber erstatningskravet ti år fra dens oprindelse.

§ 15 BEGRÆNSNING AF BEGRÆNSNINGER

(1) De kontraherende parters gensidige krav udløber i overensstemmelse med de lovbestemmelser, medmindre andet er angivet nedenfor.

(2) Uanset § 438, stk. 1, nr. 3 BGB, er den generelle forældelsesperiode for krav på mangler 3 år efter overførsel af risiko. Hvis der er aftalt en accept, begynder forældelsesperioden med accept. Forældelsesfristen på 3 år gælder også i overensstemmelse med krav, der opstår som følge af ejendomsfejl, hvorved den lovbestemte forældelsesperiode for reelle krav om overgivelse af tredjepart (§ 438 (1) nr. 1 BGB) forbliver upåvirket; Derudover udløber krav, der er baseret på titelfejl, ikke så længe tredjepart stadig kan hævde retten mod os, især i mangel af en forældelsesfrist.

(3) Forældelsesfristerne i salgsloven inklusive ovennævnte forlængelse gælder - i juridisk omfang - for alle kontraktmæssige krav på mangler. I det omfang vi også har ret til ikke-kontraktmæssige erstatningskrav på grund af en mangel, gælder den almindelige lovbestemte forældelsesperiode (§§ 195, 199 BGB), medmindre anvendelsen af ​​salgslovens forældelsesperioder i enkelte tilfælde fører til en længere forældelsesperiode.

§ 16 BRUGS- OG UDVIKLINGSRETTIGHEDER

(1) Hvis der ikke er indgået afvigende aftaler, giver entreprenøren uigenkaldeligt entreprenøren ubegrænsede brugsret og udnyttelse af alle beregninger, grafik, planer, produkter, modeller, tegninger med hensyn til indhold, plads og tid, forudsat at han selv er ejer af alle rettigheder. Værktøjsgrafik eller andre dokumenter i skriftlig, elektronisk eller anden form.

§ 17 GENNEMGANG

(1) Kunden har ret til at gennemgå kontrakternes gennemførelse af entreprenøren. Klienten forbeholder sig retten til at inspicere test- og udførelsesdokumenterne og kontrollere de systemer og faciliteter, der er nødvendige for udførelsen af ​​kontrakten. Hvis klienten betragter et besøg i entreprenørens lokaler som nødvendigt, registrerer klienten på forhånd en aftale inden for driftstider.

(2) Klienten er også berettiget til at kontrollere overholdelsen af ​​reglerne i overensstemmelse med § 19.

§ 18 REFERENCE

(1) Entreprenørens brug af klientens firmanavn, mærkenavn eller logo i forbindelse med reklameformål eller referencer kræver klientens udtrykkelige, skriftlige samtykke på forhånd.

§ 19 BB-NET-FORORDNINGER, TILGANGSRETTIGHEDER

(1) Ved indrejse på fabriksbygningen på bb-net forpligter entreprenøren sig til at notere sig og følge de eksterne selskabsbestemmelser. Reglerne kan findes på Internettet på www.bb-net.de/fremdfirmenordnung blive kaldt.

§ 20 VALG AF LOV OG JURISDICTION

(1) For disse GPC og aftaleforholdet mellem os og entreprenøren gælder Forbundsrepublikken Tysklands lovgivning for udelukkelse af ensartet international ret, især FN's salgslovgivning.

(2) Hvis entreprenøren er en købmand, i. S. d. Kommerciel kodeks, juridisk enhed under offentlig ret eller en offentligretlig specialfond, det eksklusive - også internationale - kompetencested for alle tvister, der opstår som følge af kontraktforholdet. Vores forretningssted i Schweinfurt gælder i overensstemmelse hermed, hvis entreprenøren er iværksætter i. S. v. § 14 BGB er. I alle tilfælde er vi imidlertid også berettiget til at tage retssager på det sted, hvor leveringsforpligtelsen er opfyldt i overensstemmelse med disse GPC eller en prioriteret individuel aftale eller på entreprenørens almindelige jurisdiktion. At tilsidesætte lovbestemmelser, især dem, der vedrører eksklusivt ansvar, forbliver ikke påvirket.

Du kan downloade vores almindelige købsbetingelser fra februar 2020 som en PDF her:

Einleitung:

Denne instruktion gælder for alle forretningspartnere, leverandører, kunder, myndigheder og andre tredjepart, herunder deres ansatte og tredjepart involveret af dem (i det følgende benævnt "eksterne virksomheder"), der arbejder i fabrikslokalet til bb-net Media GmbH (i det følgende benævnt "bb-net") Handling. Disse eksterne virksomhedsregler gælder for Lissabon Street 4.

Omfanget af disse instruktioner begynder, når du går ind og slutter, når du forlader fabrikslokalerne. Formålet med disse instruktioner er at undgå eller reducere sikkerheds-, sundheds-, miljø- og ejendomsrisici, når eksterne virksomheder arbejder på fabrikslokalerne.

Derudover tjener disse instruktioner til at støtte de eksterne virksomheder i udarbejdelsen af ​​deres egen risikovurdering og på samme tid til at kræve overholdelse af nedenstående krav.

§ 1 REGLER FOR ARBEJDS- OG MILJØBESKYTTELSE

Alle relevante arbejds- og miljøbeskyttelsesregler, statslige og faglige forenings arbejdssikkerhedsbestemmelser og generelt anerkendte sikkerheds- og arbejdsmiljøregler, herunder de ulykkesforebyggende forskrifter, der gælder for arbejdsomfanget, samt de gældende arbejdstidslove, skal overholdes af de eksterne virksomheder, når de udfører aktiviteten. Hvis de eksterne virksomheder ikke er opmærksomme på disse regler, er de forpligtet til at indhente de nødvendige oplysninger. De eksterne virksomheder garanterer, at hverken de eller deres underleverandører ansætter ansatte uden gyldige og korrekte arbejdsdokumenter, og at de respektive lovbestemmelser om betaling af løn overholdes.

§ 2 KOORDINATOR

Koordinatoren er altid en bb-net-medarbejder. Koordinatoren er den direkte kontaktperson for det eksterne selskab i alle forhold, når man opholder sig i fabrikken på bb-net. Det eksterne firma vil blive informeret om koordinatorens navn og telefonnummer, når de kommer ind i fabrikslokalerne for første gang.

§ 3 BESTILLING, INSTRUKTIONER OG VIOLATIONER

Det eksterne selskab er forpligtet til at overholde ordrer og instruktioner fra koordinatoren, hans agent, bb-netsikkerhedsspecialisten (i det følgende i det følgende benævnt "anvisningsberettigede"). Hvis det eksterne firma er i tvivl om autorisationen af ​​den autoriserede person til at udstede ordrer og instruktioner, er det forpligtet til at få tilladelsen bekræftet af koordinatoren. Overvågning og udstedelse af ordrer og instruktioner fra autoriserede officerer fritar ikke det eksterne selskab for sit eget ansvar over for sine ansatte og bb-net.

I tilfælde af overtrædelse af arbejds- og miljøbeskyttelsesreglerne samt andre pligovertrædelser har bb-net ret til at pålægge ophør af arbejdet, indtil overtrædelsen er afhjulpet, og at udelukke medarbejdere, der ikke handler fra yderligere aktiviteter.

§ 4, HVAD SKAL GØRES I tilfælde af ulykker

I tilfælde af ulykker af nogen art skal anlægsdirektøren, koordinatoren og sikkerhedsspecialisten straks underrettes. Derudover er det eksterne selskab forpligtet til at overholde de lovbestemte rapporteringsforpligtelser, der gælder for alle industriulykker. Skader eller funktionsfejl på bb-net-faciliteter og -systemer skal også omgående rapporteres til koordinatoren.

§ 5 SIKKERHEDSRÅDGIVNING

Bb-net-sikkerhedsspecialisten rådgiver det eksterne firma om alle spørgsmål, der vedrører erhvervssikkerhed. Hun er tilgængelig for det eksterne firma til information og vil rådgive dem for eksempel om farerne i de enkelte systemer og processer og foranstaltninger til at forhindre dem. Det eksterne firma skal finde ud af kontaktoplysninger fra den ansvarlige sikkerhedsansvarlige via koordinatoren.

§ 6 MILJØRØRING

Bb-netsikkerhedsspecialisten rådgiver det eksterne firma i alle spørgsmål om miljøbeskyttelse. Hun er tilgængelig for det eksterne firma for information om alle spørgsmål vedrørende bortskaffelse af affald, jord- og vandbeskyttelse, forureningskontrol og håndtering af farligt gods. Det eksterne firma skal finde ud af kontaktoplysninger fra den ansvarlige sikkerhedsansvarlige via koordinatoren.

§ 7 SÆRLIGE EKSTERNE VIRKSOMHEDSFORPLIGTELSER

Det eksterne selskab forpligter sig til at overholde følgende punkter:

 1. Det eksterne firma informerer koordinatoren inden starten, efter afslutningen, og når de aktiviteter, der udføres i fabrikslokalerne, afbrydes.
 2. Entreprenøren sikrer, at de altid forlader arbejdsmiljøet i en sikker tilstand.
 3. Det eksterne firma informerer koordinatoren om mulige forstyrrelser i den operationelle proces. Den rapporterer til koordinatoren alle fejl og uregelmæssigheder, der opstår under udførelsen af ​​aktiviteten.
 4. Den eksterne virksomhed definerer det daglige arbejde med den ansvarlige koordinator.
 5. Det anvendte værktøj og udstyr, især stiger og stilladser, skal være i sikker arbejdsforhold. Når de forlader arbejdspladsen, skal de låses eller på anden måde sikres, så de ikke udgør nogen fare for mennesker eller ejendom, eller de kan bruges uden tilladelse.
 6. Elektriske fødepunkter, når der arbejdes på bygninger og bygningsservices eller produktionssystemer, skal have en reststrømsanordning (RCD).
 7. De køretøjer, der bruges af det eksterne firma, skal overholde de gældende regler på stedet.

§ 8 INTERNE SIKKERHEDSFORORDNINGER

Det eksterne firma overholder følgende interne sikkerhedsbestemmelser:

 1. Værktøjer, enheder, udstyr og systemer fra bb-net må ikke bruges uden tilladelse, uden bevis for de krævede kvalifikationer og egnethed og uden instruktion fra bb-net.
 2. Materialelagre og materialestakke skal være anlagt på en sådan måde, at de ikke bringer arbejdssikkerhed, produktionsprocessen, transporten eller trafikstrømmen i fare.
 3. Udgravninger, skyttegrave, åbne kanaler, gulvåbninger osv. Skal sikres tilstrækkeligt overalt og belyses i mørke. Farlige arbejdspladser skal aflukkes.
 4. Det er ikke tilladt at medbringe og indtage alkoholholdige drikkevarer og andre berusende stoffer (stoffer) i fabrikken på bb-net. Medlemmer af det eksterne selskab, der har rimelig grund til at formode, at de er under påvirkning af berusende stoffer eller drikkevarer, kan udvises fra virksomhedens lokaler.
 5. Det eksterne firma overholder rygeforbudet.
 6. Den eksterne virksomhed sikrer, at dens ansatte bærer det nødvendige personlige beskyttelsesudstyr (beskyttelsesbriller, beskyttelsessko, hårde hatte osv.).
 7. De relevante lovbestemmelser for offentlig vejtrafik finder anvendelse på bb-nettets fabrikslokaler. Virksomhedstrafik skal dog altid prioriteres, og interne firmatrafik- og adfærdsregler skal overholdes. Den maksimale hastighed for køretøjer af alle typer i virksomhedens lokaler er 20 km / t.
 8. Køretøjer fra eksterne virksomheder er kun tilladt i virksomhedens lokaler til lastning og losning.
 9. Medarbejdere hos eksterne virksomheder, der driver industritruck, kraner og arbejdsplatforme skal være i besiddelse af et tilsvarende træningsbevis.
 10. De ansatte i det eksterne firma har ikke adgang til dele af virksomheden med undtagelse af pausearealerne og sanitære faciliteter, som ikke er en del af det eksterne virksomheds aktivitetsområde. Undtagelsesvis kan andre dele af virksomheden indgås efter høring af den ansvarlige koordinator, i det omfang dette er nødvendigt for at udføre aktiviteten.
 11. Obligatoriske, forbuds- og advarselsskilte og markeringer skal overholdes. De må ikke fjernes eller gøres ulæselige.
 12. Flugtveje og døre er markeret. De skal holdes klare på alle tidspunkter.
 13. Brandslukningsudstyr, hydranter og tilsvarende tegn må ikke være dækket, blokeret eller gjort ubrugelig på anden måde. De skal være tilgængelige på alle tidspunkter. Eventuelle skader skal omgående rapporteres til koordinatoren.
 14. Fodgængere er nødt til at bruge de afmærkede fortove og passe på trafikken af ​​industritruck.

§ 9 FARLIGT ARBEJDE

Arbejdstilladelser eller tilladelser kræves til farligt arbejde. Det eksterne firma modtager dette om nødvendigt fra den ansvarlige koordinator. Den eksterne virksomhed bruger kun kvalificerede medarbejdere til farligt arbejde. Det eksterne firma sikrer, at alle aktiviteter i fabrikken i bb-net godkendes af koordinatoren. Farligt arbejde inkluderer især:

 1. håndtering af farlige stoffer
 2. Arbejde med eller i nærheden af ​​elektriske systemer og udstyr
 3. Arbejder med fare for brand (svejsning, afbrænding, opvarmning, opskæring) og brandfarlige væsker,
 4. Arbejde med damp- eller trykledninger,
 5. Arbejde med en risiko for at falde,
 6. Arbejde, der kræver særlige forholdsregler, fordi der er øjeblikkelige farer for ansatte i den eksterne virksomhed og bb-net.

§ 10 GENSIDIG RISIKO

Man taler om ”gensidig fare”, når bb-net og / eller det eksterne selskab ser sit eget og / eller eksterne risikopotentiale, når de udfører aktiviteterne. Hvis der er en mulig gensidig fare, drøfter den eksterne virksomhed med koordinatoren, om og hvilke sikkerhedsforanstaltninger, der er nødvendige, inden arbejdet påbegyndes. Aftalen med koordinatoren frigiver ikke det eksterne firma fra sin pligt til at føre tilsyn med sine egne ansatte.

Følgende gælder detaljeret:

 1. Når man arbejder på eller i nærheden af ​​strømførende systemer eller udstyr, skal bb-net-bygningsteknologien, der er ansvarlig for dette område, også være tændt. Det eksterne firma skal finde ud af kontaktoplysningerne for den relevante specialistafdeling gennem koordinatoren.
 2. Elektrisk energi må kun tages fra det eksterne firma på de tildelte fødesteder. Det eksterne firma skal finde ud af fodringspunkterne via koordinatoren.
 3. Andre elektriske forbindelser til virksomhedsnetværket må kun udføres af bygningsserviceafdelingen med involvering af koordinatoren.
 4. Udførelsen af ​​jordarbejder skal drøftes på forhånd med arbejdsstyringen på grund af den mulige skade på forsyningsledninger. Det eksterne firma skal finde ud af kontaktoplysningerne for anlægsstyringen gennem koordinatoren.

§ 11 RETNINGSLINJER TIL MILJØ, ENERGI OG YDERLIG SIKKERHED

Den eksterne virksomhed er forpligtet til at overholde retningslinjerne for miljø, energi og sikkerhed på arbejdspladsen.

Især gælder følgende:

 1. Tilvejebringelse og opbevaring af vandfarende og miljøfarlige stoffer skal finde sted i opsamlingsbassiner.
 2. Håndtering af stoffer, der er farlige for vand, må ikke resultere i nogen skadelig forurening af jord, grundvand, overflade eller spildevand. Arbejds- og opbevaringscontainere skal være egnede, i god stand og dobbeltvæggede fra 100 liter. Tilstrækkelige mængder bindemiddel skal holdes tilgængelige i arbejdsområdet.
 3. Brændstofsystemet og smøresystemet på køretøjer og maskiner skal være fri for lækager.
 4. Spildevand og andre væsker er forbudt. Det samme gælder introduktionen i kloakkenettet, medmindre miljøbeskyttelsespecialisten har godkendt det.
 5. Det eksterne selskab er forpligtet til korrekt at genanvende, bortskaffe og fjerne fra bb-nettets fabrikslokale alt affald, der opstår under udførelsen af ​​aktiviteten i overensstemmelse med de relevante regler. En kopi af alle beviser og dokumenter, der følger af denne forpligtelse, skal straks udleveres til koordinatoren. Det eksterne firma har i individuelle tilfælde ret til at bortskaffe affald i fabrikslokalerne i overensstemmelse med det gældende affaldsseparationssystem med samtykke fra bb-netværkets bortskaffelsesansvarlige. Det eksterne firma skal finde ud af kontaktoplysningerne for den ansvarlige affaldsbehandler via koordinatoren.
 6. Forbrænding af affald af enhver art i fabrikslokalet er forbudt.
 7. Støv-, lugt- og støjemissioner skal reduceres til, hvad der er teknisk opnåeligt.
 8. Skadelig eksponering for medarbejdere og beboere skal udelukkes. De anvendte byggemaskiner skal opfylde kravene i forordningen om udstyr og maskinstøj.
 9. Konstruktions-, hjælpe- og driftsmaterialer, der indeholder asbest, halogenerede kulbrinter, bly og kræftfremkaldende fibermaterialer må ikke anvendes.
 10. Ressourcer (f.eks. Vand, energi, hjælpestoffer og driftsmaterialer) skal bruges sparsomt.
 11. Den eksterne virksomhed bruger kun medarbejdere, der er kvalificerede gennem uddannelse, uddannelse eller erfaring til aktiviteter med betydelig miljøpåvirkning. Det tilknyttede bevis skal vises til bb-net når som helst efter anmodning

§ 12 BRANDBESKYTTELSE

I forbindelse med aktiviteter med brandrisiko er det eksterne selskab forpligtet til at bruge tilladelsesproceduren til varmt arbejde og tilrettelægge, at brandalarmanlægene skal nedlægges via koordinatoren med involvering af sikkerheds- / brandbeskyttelsesansvarlig. Det eksterne firma er forpligtet til at tilvejebringe slukningsmidler og efter afslutningen af ​​arbejdet fjerne brændbare stoffer og gasser fra bygningen eller arbejdsområderne såsom tagoverflader og om nødvendigt at skabe et brandbeskyttelsessted. Rømningsveje, døre og brandslukningsudstyr skal holdes klare. Gennembrud gennem brandvægge er kun tilladt efter konsultation med koordinatoren og kan lukkes igen ved hjælp af den procedure, der er specificeret af koordinatoren.

§ 13 YDERLIGERE OPLYSNINGER OM REGULERING

 1. Bygge- og montagepladsen skal altid holdes i ren stand og ryddes op ved afslutningen af ​​arbejdet.
 2. Fotografering eller filmoptagelse i virksomhedens lokaler er ikke tilladt - medmindre der er en særlig tilladelse fra bb-net.
 3. På søndage og helligdage er medarbejdere fra eksterne virksomheder kun tilladt at komme ind i vores lokaler med skriftlig godkendelse fra bb-net.
 4. Ekstraktion af konstruktionsvand fra hydranter er kun tilladt med godkendelse af koordinatoren.

§ 14 ENERGY MANAGEMENT SYSTEM

bb-net forpligter sig til at bruge energi omhyggeligt og kontinuerligt forbedre dens energieffektivitet. Det eksterne firma sikrer derfor økonomisk og omhyggelig brug af energi!

§ 15 SÆRLIGE FORORDNINGER

Hvis der findes specifikke regler, er det eksterne selskab forpligtet til at overholde dem. De specifikke regler meddeles af koordinatoren under briefingen.

§ 16 MEDARBEJDERS UDDANNELSE

Den eksterne virksomhed er forpligtet til at instruere sine medarbejdere om indholdet af disse "bb-net-instruktioner til eksterne virksomheder", før arbejdet påbegyndes, og fremlægge bevis for dette i en passende form efter anmodning fra bb-net. Desuden skal den eksterne virksomhed sikre, at dens medarbejdere overholder reglerne i "bb-netinstruktioner til eksterne virksomheder". Instruktionen om arbejdsforhold, farer og beskyttelsesforanstaltninger skal beviseligt gentages mindst en gang om året.

§ 17 ANSVAR FOR SPROGVERSIONER

Der er kun en tysk version, dette er bindende.

Garantibetingelserne for bb-net media GmbH (i det følgende benævnt bb-net) er udelukkende rettet mod kommercielle kunder. Hvis du har købt et tecXL-produkt som privatperson, skal du kontakte den relevante forhandler for behandling af garantien. Rettigheder ud over garantien er ikke begrænset af ydelse af en garanti.

§ 1 GARANTIENS INDHOLD

(1) bb-net garanterer sine kunder, at den solgte hardware er fri for produktions-, materiale- og forarbejdningsfejl. De generelt anerkendte teknologiregler på fremstillingstidspunktet er afgørende.

(2) bb-net vil enten reparere de defekte varer eller erstatte dem med et produkt, der er mindst ækvivalent eller sammenligneligt. Under alle omstændigheder afholdes omkostningerne af bb-net.

(3) Hvis hverken reparation eller udskiftning af den defekte enhed er mulig, refunderer bb-net dig for enhedens aktuelle værdi. Dagsværdien bestemmes på baggrund af en progressiv rabat fra bb-net. Hvis manglen opstår inden for de første 12 måneder, vil bb-net tilbagebetale køberen den fulde købspris. 
Fig. Fremgang af rabatter: 
> 12 måneder - 20% rabat 
> 18 måneder - 30% rabat 
> 24 måneder - 40% rabat 
> 30 måneder - 50% rabat  

(4) Udskiftede dele bliver bb-net's ejendom. Der er ingen yderligere krav. Specielt leverer bb-net ikke lånenheder til reparationer i garantiperioden og påtager sig ikke omkostningerne til dette.

(5) Hvis der bruges et genopladeligt batteri til de forarbejdede brugte varer med tecXL-tætningen, garanterer bb-net en minimal driftstid på 30 minutter ved regelmæssig drift.

§ 2 UDELUKKELSE AF GARANTI

(1) Sliddele er ikke omfattet af garantien. Disse inkluderer især, men ikke udelukkende: batterier, kondensatorer, ventilatorer, varmeledende midler, misfarvning, hængsler, håndtag, klapper eller tegn på slid i indgangsområdet. Garantien for akkumulatorer er begrænset til højst 6 måneder.

(2) Garantien dækker ikke skader forårsaget af force majeure eller naturkatastrofer især, men ikke udelukkende: brand, stråling, frost, sol / varme, oversvømmelser, krig, computervirus, programmerings- og softwarefejl, eksterne kræfter eller påvirkninger.

(3) Forkert brug eller ændring af enhederne er også udelukket fra et garantikrav. Eksempler på forkert brug er især, men ikke udelukkende: vandskade, korrosionsskade, defekter på grund af tilbehør, der ikke er godkendt af producenten, og installation af software, der ikke er godkendt af fabrikanten.

(4) Serielle fejl fra fabrikanten, softwarefejl og / eller fejl i forbindelse med operativsystemet er ikke omfattet af garantien.

(5) Derudover ender gyldigheden af ​​garantien, hvis installationen, plejeinstruktionerne og reparationen af ​​enheden ikke følges af nogen anden person / virksomhed end bb-net. Med undtagelse af bb-net er en reparation fra en tredjepart udtrykkeligt aftalt skriftligt.

(6) Stand-alone, men også indbyggede skærme klassificeres i fire pixel-fejlklasser i henhold til ISO 13406-2. Disse produkter testes og sælges i henhold til ISO-kategorien pixelfejlklasse II. Det maksimalt tilladte antal defekter pr. Million pixels er to kontinuerligt oplyste pixels (defekt type 1), to kontinuerligt sorte pixels (defekt type 2) eller fem defekte underpixels, enten kontinuerligt oplyst i farverne rød, grøn, blå og kontinuerligt sort ( Fejltype 3). Defekte pixels repræsenterer ikke en garantitilfælde inden for den gældende specifikation.

(7) Montering eller demontering af den defekte del eller produktet er ikke omfattet af garantien.

§ 3 GARANTIPERIODE

(1) Garantiperioden for tecXL-produkter er 24 måneder for anden brugt hardware, såkaldt brugt IT, 3 måneder og begynder fra fakturadato.

(2) Hvis kunden videresælger produkter med tecXL-forseglingen første gang, begynder garantiperioden igen, men forlængelsen er begrænset til maksimalt 6 måneder. Efter anmodning skal den originale kvittering afleveres til bb-net, som tydeligt identificerer enheden. Akkumulatorer er udelukket fra dette.

(3) Hvis komponenter udveksles i løbet af opfyldelsen af ​​garantien, udløser dette ikke en ny start af garantiperioden.

§ 4 PROCEDURE I tilfælde af garanti (indlevering af garanti)

(1) Hvis du opdager en mangel i dit tecXL-produkt, skal du straks kontakte vores kundeservice ved hjælp af online-formularen på din kundekonto.

(2) Hvis vores kundeservice bestemmer, at det klagede produkt muligvis er mangelfuldt og garantikravet er berettiget, vil du modtage et behandlingsnummer (RMA) og instruktioner til levering af produktet til bb-net.

(3) Retur til bb-net, der er godkendt af os i passende transportemballage, betales forud og forsikres i overensstemmelse hermed. Forsendelsen finder sted til den adresse, der er angivet ved retur.

(4) Når garantien er stillet, modtager du dit tecXL-produkt tilbage med den samme konfiguration, som det oprindeligt havde, da du købte det, med forbehold af eventuelle opdateringer.

(5) Du må ikke returnere et ufuldstændigt produkt til bb-net uden at kontakte vores kundeservice på forhånd. bb-net forbeholder sig retten til at returnere uanmeldte forsendelser og fakturere afsenderen for forsendelses- og håndteringsomkostninger.

§ 5 GODKENDELSE AF OMKOSTNINGER

(1) Omkostningerne ved afsendelse og de tilknyttede omkostninger afholdes af køberen. I tilfælde af klager inden for de første 60 dage efter leveringsdatoen, giver bb-net mulighed for også at bære returomkostningerne.

(2) Efter afslutning af reparationen sender bb-net enhederne tilbage til kunden på bb-nets regning uden yderligere varsel.

§ 6 ANSVARSFRASKRIVELSE

(1) bb-net påtager sig intet ansvar for data og installeret software. bb-net forbeholder sig retten til at slette databærere inden for omfanget af garantioverholdelse og geninstallere operativsystemet. Det er kundens ansvar at geninstallere operativsystemet og anden software.

(2) bb-net påtager sig intet ansvar for data, der går tabt i transit fra eller til bb-net. Transportforsikringen dækker kun forsendelsens værdi.

(3) bb-net påtager sig intet ansvar for reparationer, der udføres som en gestus af goodwill.

§ 7 DATA BESKYTTELSE

(1) De nødvendige data til implementering og behandling af garantien registreres, overføres og behandles. Ved at bruge den aktuelt gyldige returprocedure accepterer kunden, at disse data kan indsamles og behandles. bb-net handler grundlæggende i overensstemmelse med bestemmelsen om dataøkonomi.

§ 8 PRESTATIONSPLAN, JURISDIKTIONSPLAN OG ANVENDELIG LOV

(1) Sted for opfyldelse af forpligtelserne fra denne garanti er Schweinfurt. Så vidt muligt er jurisdiktionsstedet det regionale domstolsdistrikt Schweinfurt. Tysk garanti gælder for denne garanti for udelukkelse af FN's salgslov, medmindre dette er i strid med obligatorisk international forbrugerbeskyttelseslovgivning.

De følgende adfærdsprincipper beskriver den ønskede etisk korrekte adfærd ved alle forretningsmæssige lejligheder i overensstemmelse med gældende lov og relevante interne retningslinjer. Alle ansatte på bb-net er ansvarlige for overholdelse af adfærdskodeksen. Primært er principperne opdelt i integritet, pålidelighed og gennemsigtighed.

§ 1. GENERELT

Denne adfærdskodeks blev udarbejdet af ledelsen og beskriver, hvilke værdier vi deler, og hvordan vi ønsker at samarbejde - i dag og i fremtiden. De giver os et klart målbillede, der skal opnås for at sikre vores virksomheds langsigtede succes. Et respektfuldt og samarbejdsvilligt samarbejde såvel som en bevidst opfattelse af socialt ansvar udgør grundlaget for vores langsigtede virksomhedsucces. Ansvarlig, etisk korrekt og ærlig opførsel forventes fra ledelse, medarbejdere, men også forretningspartnere, leverandører og muligvis fremtidige datterselskaber eller samarbejdsfirmaer.

Adfærdskodeksen gør krav på os selv, samtidig er det et løfte til omverdenen om ansvarlig adfærd over for forretningspartnere og offentligheden, men også i forhold til hinanden i virksomheden. Det skal tjene som en retningslinje for vores daglige adfærd.

Vores ledere har en særlig rollemodelfunktion. En forudsætning for implementeringen af ​​Code of Conduct i hele virksomheden er, at vores værdier eksemplificeres af lederne. De er det første kontaktpunkt for spørgsmål om forståelse af reglerne og sikrer, at alle medarbejdere kender og forstår adfærdskodeksen. Som en del af deres ledelsesopgaver forhindrer de uacceptabel opførsel eller træffer passende foranstaltninger for at forhindre regelovertrædelser inden for deres ansvarsområde.

§ 2 VÆRDIER OG PRINCIPPER FOR GÆLD

For os er overholdelse af love og regler et essentielt grundlæggende princip for økonomisk ansvarlig handling. Vi overholder altid de gældende lovlige forbud og forpligtelser.

Vores medarbejdere er grundlaget for vores virksomheds succes. Så deres styrker kan udvikle sig, skaber vi et arbejdsmiljø, der lever denne påskønnelse og fremmer integritet. Vi stoler på hinanden og holder vores ord. Vi står for lige muligheder, fordi der er et stort potentiale i vores medarbejders mangfoldighed. Vi behandler alle ansatte lige, uanset etnisk eller national oprindelse, køn, religion, verdenssyn, politisk holdning, handicap, alder eller seksuel identitet eller andre beskyttede egenskaber eller status. Vi viser hver medarbejder den nødvendige respekt, behandler hinanden med anstændighed, og hvis vi er uenige om tingene, er vi uden ydmygelse. Vi tager det fulde ansvar for vores beslutninger, handlinger og resultater. Troværdighed opstår, når vi tager ansvar for det, vi siger og gør. Alle siger klart deres intentioner og mål og forventer, at andre deler deres mening.

Vores medarbejdere ansættes og fremmes udelukkende på grundlag af deres kvalifikationer og deres tekniske, men også sociale færdigheder. Hver enkelt medarbejder er forpligtet til at afstå fra enhver form for forskelsbehandling og leve sammen på en respektfuld og venlig måde.

Vi tolererer ikke seksuel chikane i nogen form og bruger sprog, der hverken er diskriminerende, skræmmende, chikanerende, truende, voldelige, seksuelt indbrydende eller på anden måde fornærmende eller upassende.

Retten til passende vederlag anerkendes for alle ansatte. Vederlaget og de øvrige tjenester svarer mindst til de respektive nationale og lokale juridiske standarder.

Vores medarbejders sundhed og sikkerhed er lige så vigtige for os som kvaliteten af ​​vores arbejde og forretningsmæssige succes. Arbejdsmiljø og sikkerhed er en integreret del af alle operationelle processer fra starten. Vores medarbejders sundhed er vores største aktiv og en forpligtelse for alle. Vores virksomhed tager højde for de relevante erhvervssikkerhedsregler, den nyeste teknik, erhvervsmedicin, hygiejne og andre ergonomiske fund. Hver af vores medarbejdere fremmer sikkerhed og sundhedsbeskyttelse i deres arbejdsmiljø og overholder reglerne for arbejdsmiljø. Lederen er forpligtet til at instruere og støtte sine medarbejdere i at opfylde dette ansvar.

Alle medarbejdere er forpligtet til at bruge virksomhedens ejendom og ressourcer korrekt og omhyggeligt og for at beskytte det mod tab, tyveri eller misbrug. Vi bruger virksomhedens materielle og immaterielle ejendomme kun til forretningsformål og ikke til personlig brug, medmindre det udtrykkeligt er tilladt.

Vigtige virksomhedsmål for os er bæredygtig miljø- og klimabeskyttelse samt ressourceeffektivitet. Vi tjekker og validerer vores muligheder for CO2-For at minimere emissioner og kontinuerligt optimere vores produkter og vores handlinger. Vi opnår dette gennem et omfattende bæredygtighedskoncept, et stort antal miljøprojekter og det uundgåelige CO2-Kompensere fodaftrykket med klimacertifikater. Hver medarbejder er ansvarlig for at behandle naturressourcer omhyggeligt og bidrage til beskyttelsen af ​​miljøet og klimaet gennem deres individuelle adfærd.

Korruption, hvidvaskning af penge og overtrædelser af gældende lovgivning fører til sanktioner mod den / de pågældende person. Hver medarbejder må ikke acceptere, kræve eller blive lovet gaver eller andre fordele fra kunder, leverandører eller andre personer i åben eller skjult form for eller i opfyldelsen af ​​sine kontraktlige forpligtelser uden samtykke fra arbejdsgiveren. Hvis du har spørgsmål, juridisk tvivl eller berettigede mistanker, skal du kontakte din linjechef. Ingen af ​​vores ansatte har tilladelse til at bruge virksomhedens forretningsforbindelser til deres egen fordel eller til andres ulempe.
Korruption, hvidvaskning af penge og overtrædelser af gældende lovgivning fører til sanktioner mod den / de pågældende person. 

Vores virksomhed er opmærksom på sit ansvar for uddannelse og videnskab, for kultur og sport såvel som for sociale spørgsmål. Socialt ansvar og socialt engagement har været en integreret del af virksomhedskulturen i årtier.

Vi yder donationer og andre former for socialt engagement udelukkende i virksomhedens interesser. Vi yder ingen økonomiske donationer til modtagere, som der kan opstå en interessekonflikt med.

Donationer udføres gennemsigtigt, da formålet, modtageren af ​​donationen og bekræftelse af donationen af ​​modtageren af ​​donationen er dokumenteret og verificerbar.

Den offentlige opfattelse af bb-net media GmbH er stort set formet af hver enkelt medarbejders udseende, handlinger og adfærd. Vi er alle ansvarlige for dette. Uhensigtsmæssig adfærd fra en person kan forårsage betydelig skade på vores virksomhed.

Derfor opfordres enhver medarbejder til at bevare vores virksomheds omdømme gennem deres opførsel og udseende offentligt eller på sociale medier.

Vores virksomhed respekterer de internationalt anerkendte menneskerettigheder og er forpligtet til deres overholdelse og beskyttelse. Vi respekterer vores medarbejders og tredjeparts værdighed og personlige rettigheder. Vi afviser strengt enhver form for tvangsarbejde og børnearbejde.

§ 3 HANDEL MED FORRETNINGSPARTNERE / KONKURRENTER

Forretningsrelationer er baseret på objektive kriterier, herunder pris og kvalitet, men også eksistensen af ​​et veletableret, retfærdigt samarbejde. Vores succes er også baseret på et tillidsforhold til vores kunder.

Forretningsbeslutninger træffes kun i virksomhedens bedste interesse. Det er vigtigt for os, at vores beslutninger ikke styres af private interesser. Interessekonflikter med private, andre økonomiske eller andre forhold skal undgås for alle ansatte lige fra starten. Gennemsigtig afsløring af konflikten er en forudsætning for at løse eventuelle interessekonflikter, der opstår.

Vi kan opnå succesrige og bæredygtige forretningsaftaler i konkurrence med den overbevisende kvalitet og ydelse af vores produkter og tjenester. Principperne om ærlighed og integritet skal overholdes i alle forretnings- og sociale aktiviteter.

Udveksling af gaver og invitationer i den daglige forretning er helt legitim, så længe det ikke overstiger en rimelig værdi og hyppighed.

Moralsk adfærd og fair konkurrence er grundlaget for vores succes. Vi overholder reglerne for fair konkurrence. Udveksling af oplysninger om priser, prisbestemmende faktorer eller priskomponenter, opdeling af territoriale grupper og kundegrupper, aftaler eller oplysninger om leveringsforhold og deres betingelser er ikke tilladt blandt konkurrenter. Vi forventer, at vores ansatte og vores forretningspartnere fuldt ud påtager sig deres ansvar for at sikre fair konkurrence.

§ 4 FORTROLIGHED OG DATABESKYTTELSE

Vores egne udviklinger og vores viden er af enestående værdi. Vi beskytter disse immaterielle aktiver, fordi de er af betydelig økonomisk betydning for vores virksomheds fremtid.

Vi respekterer intellektuel ejendomsret og overholder databeskyttelseslove og -regler. Når vi bruger eksterne informationsteknologier og software, forpligter vi os til kun at bruge juridisk erhvervede og licenserede versioner.

Medarbejderen er forpligtet til at opretholde hemmeligholdelse om alle forretnings- og driftsprocesser, som han er blevet opmærksom på gennem sit arbejde eller på anden måde. Dette strækker sig også til forretningshemmeligheder eller operationelle processer fra andre virksomheder, som arbejdsgiveren er juridisk, økonomisk eller organisatorisk forbundet med, som blev kendt i løbet af kontraktens løbetid.

De operationelle processer inkluderer især fremstillingsprocesser, distributionskanaler, kundelister, beregningsgrundlag, firmware og sammenlignelig information. Dette inkluderer også medarbejderens egne observationer, oplevelser og resultater. Alle forretningsdokumenter og poster over forretningstransaktioner skal behandles som arbejdsgiverens ejendom og udleveres til arbejdsgiveren senest, når ansættelsesforholdet afsluttes. Tavshedspligten gælder ikke for processer og kendsgerninger, der er tilgængelige for alle, og afsløringen heraf er klart uden ulemper for arbejdsgiveren. I tvivlstilfælde er medarbejderen forpligtet til at få instruktioner fra sin overordnede eller ledelsen.

Selv efter at ansættelsesforholdet er afsluttet, forbliver forpligtelsen til at opretholde hemmeligholdelse, forudsat at dette ikke eller kun ubetydeligt hindrer medarbejderens faglige fremskridt. Hvis fortrolighedsforpligtelsen efter kontraktforhold uhensigtsmæssigt hindrer medarbejderen i hans faglige fremskridt, har han ret til fritagelse fra denne forpligtelse over for arbejdsgiveren.

Det er forbudt at medarbejderen behandler personoplysninger uden tilladelse (hemmeligholdelse af data). De er forpligtet til at overholde datahemmelighed, når de starter deres arbejde. Datahemmeligholdelse eksisterer fortsat, selv efter at aktiviteten er afsluttet (§ 53 i loven om databeskyttelse). Medarbejderen skal beskytte forretningshemmeligheder, også efter ansættelsesforholdets ophør.

Vi strukturerer vores forhold til nuværende og tidligere ansatte, ansøgere, forretningspartnere og andre grupper af mennesker på en sådan måde, at forretningsrelevante, fortrolige, hemmelige og personlige data beskyttes. Vi indsamler, behandler eller bruger personlige data kun i det omfang dette er nødvendigt til specificerede, klare og legitime formål. Brugen af ​​dataene til de berørte skal være gennemsigtig. Vi opretholder retten til information og korrektion samt om nødvendigt indsigelse, blokering og sletning af dataene.

Vores medarbejdere forpligter sig til at overholde databeskyttelsesregler, lovbestemmelser og operationelle regler og for at beskytte dem mod misbrug. Vi forpligter os til at overholde en passende standard, når vi sikrer data.

Alle databehandlingselementer skal sikres på en sådan måde, at uautoriseret intern eller ekstern brug forhindres.

§ 5 KONTAKTPERSON

Alle medarbejdere anmodes om at kontakte deres vejleder, ledelsen eller via e-mail i tillid [e-mail beskyttet] at vende sig fri for frygt for negative konsekvenser.

Alle kontaktpersoner forpligter sig til at opretholde absolut hemmeligholdelse, hvis dette anmodes om af den person, der foretager kontakten, eller hvis deres beskyttelse kræver dette.

Den FN's Global Compact er verdens største og vigtigste initiativ til ansvarlig virksomhedsstyring. Baseret på 10 universelle principper og målene for bæredygtig udvikling forfølger han visionen om en inkluderende og bæredygtig global økonomi til gavn for alle mennesker, samfund og markeder, i dag og i fremtiden. Vi har været en del af Global Compact siden 2019. De 10 principper er opdelt i 4 områder:

01. MENNESKERETTIGHEDER

(1) Virksomheder bør støtte og respektere beskyttelsen af ​​internationale menneskerettigheder.

(2) Virksomheder skal sikre, at de ikke er medskyldige i krænkelser af menneskerettighederne.

02. ARBEJDSSTANDARDER

(3) Virksomheder bør opretholde foreningsfriheden og den effektive anerkendelse af retten til kollektiv forhandling.

(4) Virksomheder bør gå ind for afskaffelse af alle former for tvangsarbejde.

(5) Virksomheder bør gå ind for afskaffelse af børnearbejde.

(6) Virksomheder bør stille op til fjernelse af forskelsbehandling i beskæftigelse og erhvervsdrivende.

03. MILJØ

(7) Virksomheder bør følge forsigtighedsprincippet, når de håndterer miljøproblemer.

(8) Virksomheder bør tage initiativer til at fremme større miljøbevidsthed.

(9) Virksomheder bør fremskynde udviklingen og spredningen af ​​miljøvenlige teknologier.

04. FOREBYGGELSE AF KORRUPTION

(10) Virksomheder bør stå imod alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

databeskyttelse

A. SAMMENFATNING

1. Hvem er ansvarlig for databeskyttelsesloven?
Ansvarlig i. S. d. Databeskyttelse er bb-net media GmbH, Lisbonstrasse 4 97424 Schweinfurt.

2. Bruges cookies og analyseværktøjer på hjemmesiden?
Ja. Detaljer om deres formål og muligheder for sletning findes i Privatlivsindstillinger for bb-net.deog Indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger for shop.bb-net.de.

3. Hvor og hvor længe gemmer vi dine personlige data?
For de behandlingshandlinger, vi udfører på webstedet, specificerer vi, hvor længe dataene gemmes af os, og hvornår de slettes eller blokeres. Medmindre der er angivet en udtrykkelig lagringsperiode nedenfor, vil dine personlige data blive slettet eller blokeret, så snart formålet eller retsgrundlaget for opbevaring ikke længere gælder. Dine data gemmes kun på servere i Tyskland.

4. Giver vi dine data videre til tredjepart?
Ingen. Vi videregiver ikke dine data til uautoriserede tredjeparter. Vi bruger dog eksterne tjenesteudbydere som en del af vores behandlingsoperationer og til at håndtere vores forretningstransaktioner (f.eks. Inden for områderne it, logistik, telekommunikation, salg og marketing). De handler kun i henhold til vores instruktioner og er kontraktmæssigt forpligtet i henhold til artikel 28 GDPR til at overholde databeskyttelsesbestemmelser og til at tage de nødvendige datasikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine data mod tab og uautoriseret adgang til enhver tid.

5. Er der en forpligtelse til at give personlige oplysninger?
Ingen. Vi gør ikke indgåelsen af ​​kontrakter med os afhængig af, at du leverer os personlige data på forhånd. For dig som kunde er der stort set ingen juridisk eller kontraktlig forpligtelse til at give os dine personlige data. Det kan dog være, at vi kun er i stand til at give visse tilbud i begrænset omfang eller slet ikke, hvis du ikke leverer de nødvendige data (f.eks. Ordrer i webshoppen).

6. Hvem kan du kontakte, hvis du har spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål om databeskyttelse, bedes du kontakte [e-mail beskyttet].

B. PRIVACY INFORMATION

Se punkt B) 1. til 9.

B 1. Generelle oplysninger om databeskyttelse

1.1 Omfang
Disse databeskyttelsesoplysninger gælder for behandling af personoplysninger ved adgang til og brug af hjemmesiden "bb-net.de" og den webshop, der kan tilgås via den ("shop.bb-net.de").

1.2 Controller
Det organ, der er ansvarligt for behandlingen af ​​dine personoplysninger i henhold til artikel 4 nr. 7 DS-GVO, er bb-net media GmbH, Lisbon Str. 4 97424 Schweinfurt, e-mail: [e-mail beskyttet]

1.3 Databeskyttelsesansvarlig
Vores virksomheds databeskyttelsesansvarlige er til enhver tid tilgængelig for dig for alle spørgsmål og som kontaktperson om emnet databeskyttelse. Hans kontaktoplysninger er: Andreas Pohl, Pohl Consulting Team GmbH, Mengeringhäuser Str. 15, 34454 Bad Arolsen, e-mail: [e-mail beskyttet]

B 2. Databehandling, når du besøger vores websted

2.1 logfiler

(1) Når du besøger webstedet, indsamler vi såkaldte adgangsdata og gemmer disse i en logfil (såkaldt logfil). Disse adgangsdata inkluderer også IP-adressen. Derudover indeholder logfilen navnet på det websted, du har adgang til, den fil, der blev adgang til, dato og tidspunkt for adgang, mængden af ​​data, der er overført og anmeldelse af vellykket adgang, browsertypen og -versionen, operativsystemet, den såkaldte henvisnings-URL (the tidligere besøgt side) og den anmodende udbyder gemmes.

(2) Vi indsamler sådanne tekniske oplysninger kun til teknisk optimering af webstedet, med det formål at sikre vores tekniske infrastruktur og således at webstedet vises korrekt. Vores legitime interesse i databehandling ligger også i disse formål. Retsgrundlaget er artikel 6, stk. 1, litra. f) GDPR.

(3) Logfilerne gemmes på basis af en tilsvarende ordrebehandlingsaftale (art. 28 GDPR) af udbyderen og operatøren af ​​vores webserver (1 & 1 Telecommunication SE, Elgendorfer Str. 57, 56410 Montabaur. Logfilerne gemmes automatisk to (2) måneder senere Samling slettet.

2.2 Cookies

(1) Vi bruger cookies på vores hjemmeside. For detaljer om disse cookies, herunder deres formål og opbevaringstid samt deres sletningsmuligheder, se venligst Indstillinger for databeskyttelse for ankauf.bb-net.deog Indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger for shop.bb-net.de.

(2) Databehandlingen ved hjælp af "nødvendige / essentielle cookies" finder sted på grundlag af artikel 6, stk. 1, f) GDPR, da det ellers ikke vil være muligt at få adgang til det, eller de grundlæggende funktioner på webstedet vil være begrænset. Brug af præferencer / statistikker eller såkaldte marketingcookies kræver dit samtykke og er baseret på artikel 6, stk. 1 a) GDPR.

2.3 Brug af analyse- og præstationsværktøjer

(1) Såkaldte analyse- og præstationsværktøjer bruges på vores websted, ved hjælp af hvilke vi kan evaluere brugernes adfærd hos vores besøgende med det formål at optimere vores tjenester og tilbud på hjemmesiden. Med disse værktøjer z. For eksempel kan det undersøges, hvordan og hvor de besøgende kommer til vores site, eller hvilke områder på et websted, der ofte besøges.

(2) Retsgrundlaget for den databehandling, der finder sted, er artikel 6, stk. a) GDPR, dvs. vi har brug for dit forudgående samtykke til at bruge disse værktøjer. For detaljer om analyse- og ydeevneværktøjer, der bruges på websitet, herunder sletningsmuligheder, se også Privatlivsindstillinger for bb-net.deog Indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger for shop.bb-net.de(Statistikker).

2.4 Brug af marketingværktøjer

Vores hjemmeside bruger i øjeblikket ikke såkaldte marketingværktøjer.

B 3. Webshop

3. Webbutik

(1) Hvis du gerne vil bestille produkter via vores webshop, skal du først logge ind eller registrere dig. Til dette har vi brug for følgende personlige data: for- og efternavn, adresse, leveringsadresse, faktureringsadresse, e-mail-adresse, manager på navnet og kontaktpersonen. Efter registrering vil du modtage adgang til vores kundeportal (ved hjælp af et brugernavn og adgangskode).

(2) Vi behandler alle data udelukkende for at give dig (eller din virksomheds kontaktperson) adgang til vores webshop (login) og være i stand til at tage, behandle og behandle ordren. Retsgrundlaget for den databehandling, der finder sted, er artikel 6, stk. b) GDPR.

(3) Vi opbevarer de indsamlede data til kontraktstart (f.eks. Registrering) og behandling i hele forretningsforholdets varighed med dig, men i det mindste indtil udløbet af garantiperioder. Når en ordre eller ordre er blevet udført, opbevares de personlige data i en periode på fem (5) år, medmindre du beder os om at slette dem på forhånd. Eventuelle tilbageholdelsesperioder under skatte- og handelsretten forbliver upåvirket (artikel 6, stk. 1, litra c) GDPR).

B 4. Kontaktområde

(1) Vi tilbyder en kontaktformular på vores hjemmeside for at besvare spørgsmål til interesserede parter og brugere og til at give information om vores tjenester. De personlige data indsamlet på denne måde inkluderer e-mail-adressen, navnet og din meddelelse / anmodning.

(2) Vi opbevarer dine data i en maksimal periode af ethvert resulterende kontraktmæssigt forhold til dig (artikel 6, stk. 1, litra b) GDPR). Hvis et sådant kontraktforhold ikke eksisterer eller ikke opstår som et resultat af anmodningen, sletter vi dine data senest ni (9) måneder efter den sidste kontakt med dig.

B 5. Presse-mailingliste og nyhedsbrev

(1) Ved at registrere dig til pressedistributionslisten eller til vores nyhedsbrev, vil du modtage information om vores produkter og tjenester. Retsgrundlaget for behandling af de indsamlede data under registrering (navn, e-mail-adresse, telefonnummer) er artikel 6, stk. 1 lit. a) GDPR.

(2) Hvis du ikke længere ønsker at modtage oplysningerne, kan du til enhver tid gøre indsigelse mod kvitteringen og den tilknyttede databehandling og afmelde det uden at påvirke lovligheden af ​​behandlingen på baggrund af samtykke indtil tilbagekaldelsen.

B 6. Applikationsportal

Detaljer om typen og omfanget af databehandling i forbindelse med en ansøgning via vores websted kan findes separat i Oplysninger om databeskyttelse for ansøgere og ansatte.

B 7. Sociale medier og fansider

(1) Vi betjener optrædener på følgende online platforme og netværk for at interagere med potentielle eller eksisterende kunder, for at udveksle ideer med interesserede parter og brugere eller for at annoncere tilbud og tjenester:

Facebook
Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland
https://www.facebook.com/about/privacy
https://de-de.facebook.com/full_data_use_policy

Instagram
Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland
http://instagram.com/about/legal/privacy/

Google / YouTube
Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland
https://policies.google.com/privacy
https://adssettings.google.com/authenticated

Twitter
Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA
https://twitter.com/de/privacy

Fravælg:
https://twitter.com/personalization

LinkedIn
LinkedIn Irland ubegrænset selskab Wilton Place, Dublin 2, Irland
https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

XING
XING AG, Dammtorstrasse 29-32, 20354 Hamborg, Tyskland
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

(2) Vi driver vores websteder i såkaldt fælles ansvar (databeskyttelse) med udbyderne. Som controller behandler vi data, som du deler eller offentliggør direkte via online platforme og netværk (f.eks. Via kommentar og chatfunktioner) for at interagere med dig eller om nødvendigt udveksle ideer med dig. Som en del af denne interaktion kan vi muligvis også modtage statistiske data fra platformoperatørerne om brugen af ​​vores "kanaler og fansider". Disse inkluderer B. Oplysninger om interaktioner, likes, kommentarer eller opsummerede oplysninger og statistikker (f.eks. IP-adresse; tilhængernes oprindelse), der hjælper os med at finde ud af noget om interaktioner med vores site. Retsgrundlaget for databehandling inden for vores ansvarsområde er artikel 6, stk. 1 S. 1 lit. f) GDPR.

(3) De ovennævnte udbydere behandler imidlertid også data på eget ansvar. Vi har ingen indflydelse på data, der behandles af udbyderen under eget ansvar i overensstemmelse med dens egne brugsbetingelser og databeskyttelse. Vi vil gerne påpege, at når du kalder de førnævnte udbydere u. Yderligere data (f.eks. Om din brug og "surfingadfærd") kan indsamles og muligvis overføres til udbyderen. Bemærk også, at i tilfælde af interaktion via de førnævnte medier kan data også behandles uden for EU, hvor udbyderne har forpligtet sig til at overholde EU's databeskyttelsesstandarder. Derudover behandles brugerdata normalt til markedsundersøgelser og reklameformål. Så z. B. ud fra brugsadfærden og de deraf følgende interesser oprettes brugerprofiler. Brugsprofilerne kan igen bruges til f.eks. B. At placere reklamer inden for og uden for platformene, der formodentlig svarer til brugernes interesser. Du kan finde flere oplysninger om dette i databeskyttelsesoplysningerne hos den respektive udbyder.

(4) Så vidt vi har personlige data fra dig i forbindelse med brugen af ​​online platforme og netværk, skal du rette dine bekymringer til os. Hvis du også ønsker at hævde rettigheder over for en bestemt udbyder, bedes du kontakte den ansvarlige.

B 8. Plugins og widgets

8.1 Generelle oplysninger om plugins fra Google

Som en del af brugen af ​​følgende plugins på vores websted indsamler Google (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, 4 Dublin, Irland) normalt din IP-adresse og dermed også de oplysninger, du bruger den tilsvarende service og den tilsvarende Har adgang til undersiden. Hvis du er logget ind på Google, tildeles dine data direkte til din konto. Google gemmer brugsprofiler og bruger dem muligvis til reklame- og / eller markedsundersøgelsesformål. I denne henseende fungerer Google som controller (artikel 26 GDPR). Vi har ingen indflydelse på de indsamlede data og databehandlingsoperationer. Vi er heller ikke opmærksomme på omfanget af dataindsamling, formål eller lagringsperioder. Du har ret til at gøre indsigelse mod oprettelsen af ​​disse brugerprofiler, selvom du skal kontakte Google for at udøve denne ret. Yderligere information om formålet med og omfanget af dataindsamling og -behandling findes i Googles erklæringer om databeskyttelse, som findes på http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Der finder du også yderligere oplysninger om dine rettigheder i denne forbindelse og indstilling af muligheder for at beskytte dit privatliv.

8.2 Google reCAPTCHA

Vi bruger reCAPTCHA-tjenesten fra Google som en del af kontaktindstillingerne. reCAPTCHA bruges til at differentiere, om et input er foretaget af et menneske eller forkert ved automatiseret maskinbearbejdning (f.eks. ved såkaldte bots). Vores legitime interesse i databehandling ligger også i disse formål. Retsgrundlaget er artikel 6, stk. 1, litra. f) GDPR. Yderligere oplysninger om Google reCAPTCHA og Googles erklæring om databeskyttelse kan findes i følgende links: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ og https://www.google.com/recaptcha/intro/ android.html.

8.3 Google Maps

På vores hjemmeside bruger vi tilbuddet om Google Maps, med hjælp af hvilket vi kan vise interaktive kort direkte på webstedet og således muliggøre praktisk brug af kortfunktionen (art. 6, stk. 1, litra f) GDPR). Yderligere information om formålet og omfanget af dataindsamlingen og behandlingen heraf findes på www.google.de/intl/de/policies/privacy.

8.4 Google oversætter

Vi bruger Google Translate-værktøjet på vores websted til at vise vores sideindhold på fremmedsprog for at forbedre brugeroplevelsen for brugere med fremmedsprog. Dette inkluderer også vores legitime interesse i behandlingen af ​​ovenstående data af tredjepartudbyderen. Retsgrundlaget er artikel 6, stk. 1, S. 1 lit. f) GDPR. Du kan finde oplysninger om formålet og omfanget af dataindsamling og behandling af Google i meddelelsen om databeskyttelse, der er anført nedenfor: http://www.google.com/intl/de_de/policies/privacy/

8.5 Google-skrifttyper og font Awesome

Vores hjemmeside bruger også skrifttyper leveret af Google (Google-skrifttyper) og Font Awesome (Fonticons, Inc., 6 Porter Road, Apartment 3R, Cambridge, MA 02140, USA) til ensartet visning af skrifttyper. Når du åbner en side, indlæser din browser de krævede webfonte i din browser-cache for at få vist tekster og skrifttyper korrekt. Til dette formål skal browseren, du bruger, oprette forbindelse til serverne på de nævnte udbydere. Dette giver disse udbydere u. Du er muligvis opmærksom på, at vores websted er tilgængelig via din IP-adresse. Brug af web-skrifttyper er i interessen for en ensartet og tiltalende præsentation af vores online tilbud (art. 6, stk. 1, litra f GDPR). Du kan finde mere information om Google Web-skrifttyper på https://developers.google.com/fonts/faq og https://www.google.com/policies/privacy. Du kan finde oplysninger om Font Awesome på https://www.fontawesome.com og i Font Awesome privatlivspolitik: https://www.fontawesome.com/privacy.

8.6 Netværk for indholdslevering GStatic Google Statisk indhold og cloudflare

På vores hjemmeside bruger vi det såkaldte Content Delivery Network (CDN) fra tjenesteudbyderen Cloudflare Inc., 101 Townsend St. San Francisco, CA 94107, USA ("Cloudflare") og GStatic, et CDN fra Google. Brugen af ​​disse indholdsleveringsnetværk hjælper os blandt andet med at optimere indlæsningshastigheden på vores hjemmeside. CDN forårsager, at indlæsningstiden for almindelige Java Script-biblioteker og skrifttyper reduceres, fordi filerne overføres fra hurtige, lokale eller underudnyttede servere (art. 6, stk. 1 lit. f DS-GVO). For brug af CDN er behandling af din IP-adresse teknisk nødvendig, så indholdet kan sendes til din browser. For mere information, se Cloudflares privatlivspolitik på: https://www.cloudflare.com/privacypolicy. Du kan finde flere oplysninger om databeskyttelse på GStatic på https://policies.google.com/privacy.

9. Jivochat

Vi bruger JivoChat-chattjenesten på vores hjemmeside for at gøre det lettere for os at kontakte vores besøgende. Vores legitime interesse i databehandling ligger også i denne forenklede kommunikationsmulighed. Retsgrundlaget er artikel 6, stk. 1, litra. f) GDPR. Udbyderen er JivoSite Inc., 525 W. Remington Drive, Sunnyvale, CA 94087, USA. Chatten kan bruges helt anonymt og bruges til at rådgive interesserede parter og kunder om produktvalg og produktspørgsmål. Tjenesteudbyderen indsamler og gemmer anonyme data med henblik på webanalyse og til at betjene live chat-systemet for at besvare henvendelser til live support. Brugsprofiler kan oprettes ud fra disse anonyme data under et pseudonym.

10. SalesViewer

Som en del af SalesViewer bruges en JavaScript-baseret sporingskode på webstedet, ved hjælp af hvilke følgende oplysninger bestemmes:
Den besøgende virksomheds navn, oprindelse og branche, det besøgende selskabs kilde / henvisning, nøgleord, besøgende adfærd (besøgte sider, besøgstid, besøgets varighed). Ingen cookies eller lignende filer gemmes på webstedets besøgende 'endeenheder. Yderligere information findes på webstedet til webanalysesystemet https://www.salesviewer.com/de/datenschutz.

C. DINE RETTIGHEDER

Du har til enhver tid ret til at anmode om bekræftelse fra os om vi behandler dine personlige data og retten til information om disse personlige data. Derudover har du ret til at korrigere, slette og begrænse databehandling samt retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af ​​personoplysninger til enhver tid eller til at tilbagekalde dit samtykke til databehandling til enhver tid eller til at anmode om dataoverførsel. Send alle anmodninger om information, anmodninger om information, tilbagekaldelse eller indsigelser mod databehandling via e-mail [e-mail beskyttet]. Derudover har du ret til at klage til en tilsynsmyndighed i tilfælde af overtrædelser af databeskyttelse.

Bemærkninger om den særlige indsigelsesret
Du har også ret til, af grunde, der opstår fra din særlige situation, til enhver tid at gøre indsigelse mod behandlingen af ​​personoplysninger, der vedrører dig, som blandt andet er baseret på artikel 6, stk. 1 lit. e) eller f) DS-GVO finder sted for at gøre indsigelse mod artikel 21 DS-GVO. Vi stopper med at behandle dine personlige data, medmindre vi kan demonstrere overbevisende legitime grunde til behandling, der opvejer dine interesser, rettigheder og friheder, eller hvis behandlingen tjener til at hævde, udøve eller forsvare juridiske krav. Hvis du gerne vil gøre brug af din indsigelsesret, vil en e-mail til også være tilstrækkelig [e-mail beskyttet].

I overensstemmelse med kravene i artikel 13 og 14 GDPR informerer vi dig hermed om behandlingen af ​​personoplysninger og dine rettigheder i denne henseende. Hvilke data der behandles detaljeret, og hvordan de bruges, afhænger i vid udstrækning af de anmodede eller kontraktmæssige aftalte tjenester.

1. Hvem er ansvarlig for behandlingen af ​​dine personlige data, og hvem kan du kontakte?

Ansvarlig for databehandling er:

bb-net media GmbH
Lissabon Street 4.
97424 Schweinfurt, Tyskland
T +49 9721/64 694 - 0
E-mail: [e-mail beskyttet]

Du kan kontakte vores databeskyttelsesansvarlig på følgende adresse:

Andreas Pohl i. H. Pohl Consulting Team GmbH
Mengeringhäuser Str.15
34454 Bad Arolsen, Tyskland
T + 49 5691 8900 501
E-mail: [e-mail beskyttet]

2. Hvilke data bruger vi, og hvordan indsamler vi dem?

Med hensyn til forretningsinitiering og den efterfølgende behandling af forretningsforholdet behandler vi data fra vores forretningspartnere eller deres kontaktpersoner, som vi har modtaget direkte fra dem eller andre autoriserede tredjeparter (f.eks. For at opfylde kontrakter eller baseret på givet samtykke). På den anden side behandler vi data i denne henseende, som vi henter fra offentligt tilgængelige kilder (f.eks. Kommercielt register). De behandlede datakategorier er som følger:

Interesserede:

 • Personlige / kontaktoplysninger (f.eks. Fornavn, efternavn, køn, virksomhedsformular, telefonnumre, fax, e-mail
 • Kommunikationsdata i forbindelse med korrespondance (e-mails, korrespondance)

Kunder, leverandører, tjenesteudbydere:

 • Personlige / kontaktdata (f.eks. Fornavn, efternavn, køn, virksomhedsform, telefonnumre, fax, e-mail)
 • Kontrakt- og faktureringsdata (f.eks. Bankoplysninger, bestilte varer og tjenester, faktureringsdata)
 • Skatteidentifikationsnumre
 • Kommunikationsdata i forbindelse med korrespondance (e-mails, korrespondance)
 • Kreditvurderinger

3. Til hvilke formål og på hvilket retsgrundlag behandles dine data?

Databehandlingen af ​​bb-net media GmbH finder sted for at udføre dine forretningsopgaver i overensstemmelse med bestemmelserne i den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR), den føderale databeskyttelseslov (BDSG) og alle andre relevante love (f.eks. HGB, AO osv.)

3.1 På grundlag af samtykke i henhold til artikel 6, stk. en GDPR

Hvis du har givet os dit samtykke til behandling af personoplysninger til specifikke formål (f.eks. Til nyhedsbreve), gives lovligheden af ​​denne behandling på grundlag af dit samtykke. Det givne samtykke kan til enhver tid trækkes tilbage med fremtidig virkning. Dette gælder også tilbagekaldelse af samtykkeerklæringer, der blev givet os inden GDPR trådte i kraft. Bemærk, at tilbagekaldelsen først træder i kraft i fremtiden; behandlingen, der fandt sted før tilbagekaldelsen, påvirkes ikke.

3.2 Til gennemførelse / opfyldelse af en kontrakt eller til forudgående kontraktforhold i henhold til artikel 6, stk. b GDPR

Behandlingen af ​​personoplysninger finder sted for at opfylde kontrakter med vores kunder, leverandører og tjenesteudbydere. Dette inkluderer også implementering af prækontraktuelle foranstaltninger efter anmodning fra forretningspartneren.

3.3 I forbindelse med en interesseavvejning i henhold til artikel 6, stk. f GDPR

Om nødvendigt behandler vi dine data ud over den faktiske opfyldelse af kontrakten for at beskytte vores legitime interesser eller tredjeparter. Disse er for eksempel:

 • Påstand om juridiske krav og forsvar i juridiske tvister
 • interne administrative formål med bb-net media GmbH
 • Garanti for it-sikkerhed og it-operationer
 • Bygning af sikkerhedsforanstaltninger, beskyttelse af ejendom og tyveri gennem adgangskontrol og videooptagelse
 • Annoncering, for så vidt du har accepteret brugen af ​​dine data
 • Undersøgelse og optimering af procedurer for direkte kundekontakt
 • Dataindhentning og transmission fra kreditfirmaer til kreditkontrol
3.4 På grund af lovkrav i henhold til artikel 6, stk. 1 lit. c GDPR eller i almenhedens interesse i overensstemmelse med artikel 6, stk. e GDPR

Derudover er vi underlagt forskellige juridiske forpligtelser til at opfylde juridiske krav (f.eks. Skatte- og handelsregler), som gør behandling af personoplysninger nødvendige.

4. Hvem får dine data?

I vores virksomhed er det kun disse positioner og personer, der har adgang til dine data, der har brug for dem for at opfylde vores kontraktlige og juridiske forpligtelser eller de nævnte formål. Tjenesteudbydere og vikarierende agenter, der bruges af os, kan også modtage data til dette formål.
Data videresendes kun uden for virksomheden, hvis dette er nødvendigt til ovennævnte formål, hvis der er lovlige forpligtelser, eller hvis du har givet dit samtykke. Alle modtagere er forpligtet til at overholde databeskyttelse fra deres side.

Under disse betingelser kan modtagere af personoplysninger være:

 • Offentlige organer og institutioner (f.eks. Skattemyndigheder), hvis der er en juridisk eller officiel forpligtelse,
 • Processorer, som vi overfører personlige data for at udføre forretningsforbindelserne med dig (f.eks. Betalingstransaktioner, regnskab),
 • de steder, som du har givet os dit samtykke til overførsel af data,
 • Kreditbureauer for kreditcheck,
 • Logistikudbyder,
 • Advokater og forsikringsselskaber til skadesafvikling og påstand om fordringer.

I princippet er der ingen overførsel til modtagere i lande uden for EU eller EØS (såkaldte tredjelande). Hvis data i individuelle tilfælde skal overføres til tredjelande, er dette enten nødvendigt for udførelsen af ​​kontrakten, finder sted inden for rammerne af ordrehåndtering, kræves ved lov eller finder sted på grundlag af et samtykke, som du har givet os.

Hvis tjenesteudbydere bruges i tredjelande, finder overførslen generelt kun sted, hvis EU-Kommissionen har bekræftet et passende niveau af databeskyttelse i tredjelandet eller andre passende databeskyttelsesgarantier i henhold til artikel 44 ff ) ledig.

5. Hvor længe bliver dine data lagret?

Vi behandler og gemmer dine personlige data, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, der er nævnt i afsnit 3. Det skal bemærkes, at mange af vores forretningsforbindelser er langsigtede. Hvis dataene ikke længere er påkrævet til opfyldelse af kontraktlige eller juridiske forpligtelser, skal de slettes regelmæssigt, medmindre deres midlertidige videre behandling er nødvendig til følgende formål:

 • Opfyldelse af handels- og skatteopbevaringsperioder, fx i henhold til kommerciel kode (HGB) eller skattekode (AO). De angivne frister er op til 10 år.
 • Bevarelse af bevismateriale inden for rammerne af en statut for begrænsninger (f.eks. §§ 195 ff. BGB). Opbevaringsperioden er normalt 3 år, i visse tilfælde kan den være op til 30 år.

6. Hvilke rettigheder til databeskyttelse har du?

Enhver registreret har ret til:

 • Oplysninger i henhold til artikel 15 GDPR
 • Korrektion i henhold til artikel 16 GDPR
 • Sletning i henhold til artikel 17 GDPR
 • Begrænsning af behandling i henhold til artikel 18 GDPR
 • Dataportabilitet i henhold til artikel 20 GDPR
 • Indsigelse fra artikel 21 GDPR

Restriktionerne i henhold til § 34 og 35 BDSG gælder for retten til information og retten til sletning. Derudover er der en klageadgang til den ansvarlige tilsynsmyndighed for databeskyttelse (art. 77 GDPR sammenholdt med BDSG, afdeling 19).
Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til behandling af personlige data. Dette gælder også tilbagekaldelse af samtykkeerklæringer, der blev givet os inden GDPR trådte i kraft. Bemærk, at tilbagekaldelsen først træder i kraft i fremtiden. Behandlingen, der fandt sted før tilbagekaldelsen, påvirkes ikke.

7. Er der en forpligtelse fra din side til at levere data?

Tilvejebringelse af personoplysninger til oprettelse, implementering, opfyldelse af en kontrakt eller til gennemførelse af foranstaltninger forud for kontraktforhold er normalt ikke påkrævet ved lov eller kontrakt.
Du er derfor ikke forpligtet til at give oplysninger om personlige data. Vær dog opmærksom på, at disse normalt er nødvendige for beslutningen om indgåelse af en kontrakt, udførelsen af ​​kontrakten eller til forudgående kontraktforhold.

Hvis du ikke giver os nogen personlige data, kan vi muligvis ikke træffe en beslutning inden for rammerne af kontraktlige foranstaltninger. Vi anbefaler, at du kun leverer personlige data, der er nødvendige for indgåelse af kontrakten, udførelsen af ​​kontrakten eller forudgående kontraktforhold.

8. Er der automatisk beslutningstagning (inklusive profilering)?

Vi bruger ikke automatisk beslutningstagning i overensstemmelse med artikel 22 GDPR til at etablere, implementere og afslutte forretningsforholdet. Der er heller ingen profilering.

Denne databeskyttelsesinformation informerer dig om behandlingen af ​​personlige data hos bb-net media GmbH (i det følgende bb-net). Personlige data hører til Artikel 4 nr. 1 GDPR alle oplysninger, der kan relateres til en fysisk person, især ved hjælp af overdragelse til en identifikator, såsom et navn eller et personalsnummer, som din person kan identificeres med. bb-net behandler personoplysninger udelukkende til et specifikt formål og i god tro i overensstemmelse med de gældende databeskyttelsesbestemmelser.

* Af hensyn til bedre læsbarhed anvendes de feminine og maskuline navne ikke. For så vidt som neutrale eller maskuline udtryk bruges, skal alle ansatte forstås, uanset køn.

1. Navn og kontaktoplysninger på den ansvarlige

bb-net media GmbH
Repræsenteret af administrerende direktør Michael Bleicher
Lissabon Street 4.
97424 Schweinfurt, Tyskland

Tel: + 49 (0) 9721 6469 40
E-mail: [e-mail beskyttet]

2. Navn og kontaktoplysninger for databeskyttelsesansvarlig

Andrew Pohl
Pohl Consulting Team GmbH
Mengeringhäuser Str.15
34454 Bad Arolsen, Tyskland

E-mail: [e-mail beskyttet]

3. Retsgrundlag for behandling af personoplysninger

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger på bb-net er:

 • 6 Stk. 1, litra a) GDPR - behandling med den registreredes samtykke,
 • 6, stk. 1, litra b), GDPR - behandling til forudgående og kontraktmæssige formål,
 • 6, stk. 1 (c) GDPR - behandling til opfyldelse af lovlige forpligtelser
 • 6, stk. 1, litra f) GDPR - behandling for at beskytte de legitime interesser fra bb-net eller en tredjepart, medmindre beskyttelsen af ​​interesser, grundlæggende rettigheder og friheder for de berørte påvirker,
 • 88 GDPR sammenholdt med § 26 BDSG - behandling med henblik på ansættelsesforholdet.

4. Formål med indsamling og behandling

bb-net indsamler, behandler og bruger personlige data: 

 • med henblik på gennemførelse af ansættelsesforhold og andre kontraktforhold, 
 • til tilladte formål i forbindelse med vores forretningsaktiviteter samt beskyttelse af relaterede legitime interesser, f.eks. B. i forbindelse med indledning af en ansættelseskontrakt, et forretningsforhold eller en interesseret part, 
 • i forbindelse med opfyldelsen af ​​lovkrav og samarbejdsforpligtelser. 

Behandling af personoplysninger til andre formål end dem, der er nævnt ovenfor, finder ikke sted. Inden behandling af personoplysninger til andre formål end dem, der er nævnt ovenfor, vil bb-net informere dig om denne behandling og om nødvendigt indhente dit samtykke. 

Til ovennævnte formål z. B. inkluderer i detaljer: 

 • Behandling af ansøgninger, 
 • Indledning, implementering og afslutning af en ansættelse eller andet Kontraktforhold, 
 • Erhvervelse af kundeordrer, 
 • Ordreopfyldelse, behovsvurdering, 
 • Fremme af vores egen serviceportefølje, 
 • Påvisning af mulige overtrædelser af kontrakt- eller straffbare handlinger 
 • Resultatbestemmelse og præstationsstyring, 
 • Løn, fakturering, fakturering og betalingstransaktioner, pynt, 
 • Personaleadministration, personaleplanlægning, personaleledelse, personaleudvikling og træning, 
 • Arbejdsmæssig sikkerhed og medicin, 
 • Overholdelse af juridiske krav, f.eks. B. i henhold til arbejdsret, skattelovgivning og sociale sikringsretlige principper og juridiske forpligtelser til at samarbejde, 
 • Behandling af lejemål  
 • Ansøgning om fordele ved ansættelsesstøtte, 
 • interne administrative, organisatoriske og statistiske formål, kvalitetssikring, 
 • Sikring af sikkerhed og beskyttelse af behandlingsmetoder og data mod uautoriseret adgang, forfalskning og uautoriseret brug, 
 • Beskyttelse af virksomhedens faciliteter, udstyr og aktiver mod tyveri og anden skade.

5. Personlige oplysninger og personlige data

bb-net indsamler og behandler personoplysninger og personlige oplysninger til ovennævnte formål. Indsamling og behandling finder sted i nøje overensstemmelse med principperne for dataøkonomi og formålsbegrænsning. Levering af data af den pågældende person er frivillig uden for eksisterende kontraktforhold eller deraf følgende juridiske forpligtelser. Selv i ansættelseskontrakter kan data indsamles på frivillig basis og videresendes med samtykke fra den pågældende person. Behandlingen af ​​data finder sted i papirformat såvel som i digital form.

Disse data inkluderer især:

 • alle typer stamdata (navn, akademisk titel, adresse, fødselsdato og sted, køn, personalsnummer osv.),
 • Ægteskabelig status, børn, ægtefælle, arvinger, troende, religiøs tilknytning og nationalitet,
 • Ansøgeroplysninger (ansøgning, curriculum vitae, certifikater, bevis for skole- og erhvervsuddannelse, bevis for andre uddannelsesmæssige kvalifikationer, referencer, billede),
 • alle typer af kontraktdata (f.eks. ansættelsestype, ansættelsesgrad, ansættelsesstart / slutning, betingelser og præstationsgebyrer, bankoplysninger osv.),
 • Organisationsdata (f.eks. Jobtitel, position, manager, placering, ledelsesniveau osv.),
 • Data om løn og lønudbetaling (f.eks. Lønnsregnskabsdata, bankoplysninger, information om social sikring, oplysninger om lønningspynt osv.),
 • Prestationsdata (f.eks. Vurderinger, kompetencevurderinger, potentielle vurderinger, evalueringsdata til Structogram-testen, lønnsfastsættelsesdata, information om arbejdsresultater, oplysninger om deltagelse i træningstiltag i forbindelse med ansættelsesforholdet osv.),
 • Virksomhedskontakt- og kommunikationsdata inklusive kontaktoplysninger på sociale medier,
 • Profildata, certificeringer, oplysninger om skole- og erhvervsuddannelse, afsluttede uddannelseskurser for videreuddannelse og for kvalifikationer og andre kvalifikationer, såsom førstehjælp, katastrofe, brand og evakueringshjælp,
 • Arbejdstid, fravær, ferie, grunde til fravær, rejse- og rejsetider, orlov (betalt, ulønnet, barsel og forældreorlov),
 • Tilladelser som B. Adgangsrettigheder og adgangsrettigheder til it-systemer
 • IT-logdata såsom B. om drift og anvendelse af kommunikations- og databehandlingsudstyr, procedurer og systemer samt poster fra videoovervågningssystemet
 • Data om udstedte materielle ressourcer og virksomhedsejendom brugt af de berørte,
 • Oplysninger om dunning og konkursprocedurer,
 • personlige data fra e-mail og korrespondance, notater uden for kontoret,
 • Historiedata,
 • Data om opholdsstatus, arbejdstilladelse, registreringsstatus hos arbejdsformidlinger eller agenturer, der er involveret i implementeringen af ​​den grundlæggende sikkerhed i henhold til SGB ​​II instrueres, arbejdsformidlings kundenummer, samfundsnummer, forsikringsnumre,
 • Kopier af identitetskort, registreringsdokumenter, alvorligt handicappet ID-kort, kørekort,
 • Oplysninger om hospitalsophold,
 • Oplysninger om sundheds- og virksomhedsintegrationsstyring, alvorligt handicappet status og andre arbejdsrelaterede sundhedsdata.

6. Opbevaringens varighed

Personlige data gemmes kun af bb-net, så længe kendskab til dataene er nødvendig til de førnævnte formål, som de blev indsamlet for, eller der findes krav om juridisk eller kontraktmæssig opbevaring.

Forskellige lovbestemte tilbageholdelsesperioder er resultatet af skatteret, arbejdsret og socialsikkerhedslovgivningen. Hvis dataene ikke længere er påkrævet til opfyldelse af kontraktlige eller juridiske forpligtelser, slettes de regelmæssigt, medmindre deres midlertidige videre behandling er nødvendigt af juridiske grunde.

7. Fremsendelse af personlige oplysninger og personlige data

 1. Personlige data overføres eller videregives kun af bb-net til eksterne organer, i det omfang der er tilladelse til det i overensstemmelse med databeskyttelsesbestemmelser.Dette er tilfældet, når: 
 • transmission er foreskrevet af en juridisk norm, 
 • transmissionen tjener til at opfylde et kontraktforhold, 
 • bb-net har en legitim interesse i betydningen af ​​de førnævnte formål, og transmission er tilladt i overensstemmelse med databeskyttelsesbestemmelser, 
 • samtykke fra den pågældende er indhentet på forhånd. 

Modtagerne af de personlige data kan omfatte: B. inkluderer: 

 • Kunder, kunder og interesserede parter, 
 • Agenter og entreprenører, der leverer en service til bb-net (f.eks. Databehandlingsopgaver i eksterne datacentre, indkomstskatkontor, Udlejer), 
 • Myndigheder (f.eks. Skatte- og socialsikkerhedsmyndigheder, ansættelsesbureauer, udbydere af grundlæggende sikkerhed i henhold til SGB II) og forsikringsselskaber, 
 • Juridiske repræsentanter, domstole,  
 • Uddannelsesudbydere, 
 • Forsikringsselskaber, 
 • Banker, revisorer, 
 • Kreditor, tredjepartsdebitor. 

Hvis bb-net sender personoplysninger til agenter, myndigheder, tjenesteudbydere eller klienter /-Dette sker udelukkende inden for rammerne af kontrakter om ordrebehandling. 

Hvis der kræves samtykke eller særskilt meddelelse af den registrerede til overførsel af personoplysninger, vil bb-net på forhånd indhente samtykke eller informere den registrerede i god tid. 

For så vidt data overføres til tredjelande eller videregives til organer i tredjelande, overholdes yderligere krav. I overensstemmelse med disse regler indgås en kontrakt, der er foreskrevet af GDPR, mellem bb-net og forarbejdningsorganet i overensstemmelse med EU-standardkontraktbestemmelserne. 

8. Dine personlige rettigheder

Enhver registreret har ret til:

 • Oplysninger i henhold til artikel 15 GDPR,
 • Korrektion i henhold til artikel 16 GDPR,
 • Sletning i henhold til artikel 17 GDPR,
 • Begrænsning af behandling i henhold til artikel 18 GDPR,
 • Dataportabilitet i henhold til artikel 20 GDPR,
 • Indsigelse i henhold til artikel 21 GDPR.

Restriktionerne i henhold til § 34 og 35 BDSG gælder for retten til information og retten til sletning. Derudover er der en ret til at klage til en tilsynsmyndighed for databeskyttelse i overensstemmelse med. Artikel 77 GDPR sammenholdt med afsnit 19 BDSG.

Du kan når som helst tilbagekalde dit samtykke til behandling af personlige data ved at kontakte den ansvarlige. Dette gælder også tilbagekaldelse af samtykkeerklæringer, der blev givet os inden GDPR trådte i kraft. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke med fremtidig virkning. Behandling, der fandt sted før tilbagekaldelse, påvirkes derfor ikke af tilbagekaldelsen.

Du kan sende os alle rettigheder via e-mail på [e-mail beskyttet] eller brug kontaktoplysningerne i afsnittet "Ansvarlig".

1. introduktion

bb-net Media GmbH (i det følgende også “bb-net”) forpligter sig til at overholde love om databeskyttelse inden for rammerne af dets sociale ansvar. Denne databeskyttelsesretningslinje gælder for bb-net i relation til de grundlæggende principper for databeskyttelse. Opretholdelse af databeskyttelse er et grundlag for at have tillid til forretningsforbindelser for bb-net i dets egenskaber som arbejdsgiver og som en partner for sine forretningspartnere.

Retningslinjen for databeskyttelse skaber en af ​​de nødvendige rammebetingelser for transmission af data mellem bb-net, kunder, interesserede parter og andre forretningspartnere. Det garanterer det passende niveau af databeskyttelse, der kræves i de europæiske retningslinjer for databeskyttelse og nationale love.

Af hensyn til bedre læsbarhed bruges den respektive korrekte brug af mandlige, kvindelige eller forskellige sprogformer ikke. Den herlige form for tale, der bruges her, er repræsentativ for det kvindelige eller forskellige køn. Det samme gælder for den kvindelige form, det gælder også som en fuldmagt for den mandlige eller forskelligartede køn, gælder også for den forskelligartede køn, det gælder også som en fuldmagt for den mandlige eller kvindelige køn.

2. Anvendelsesområde

Denne databeskyttelsesretningslinje gælder for bb-net. Retningslinjen for databeskyttelse strækker sig til al behandling af personoplysninger. Anonyme data, f.eks. B. til statistiske evalueringer eller undersøgelser er ikke omfattet af denne databeskyttelsesretningslinje. Den seneste version af retningslinjerne for databeskyttelse kan anmodes om fra bb-net.

3. Anvendelse af statsret

Denne databeskyttelsesretningslinje indeholder den europæiske almindelige databeskyttelsesforordning uden at erstatte gældende statslovgivning. Det supplerer den respektive nationale databeskyttelseslovgivning. Den respektive statslov har forrang, hvis den kræver afvigelser fra denne retningslinje, eller hvis den stiller yderligere krav.

4. Principper for behandling af personoplysninger

4.1 Lovlighed

Ved behandling af personoplysninger skal den pågældende persons personlige rettigheder beskyttes. Personlige data skal indsamles og behandles på en lovlig måde.

4.2 Øremarkering

Behandlingen af ​​personoplysninger må kun finde sted til de formål, der blev specificeret før dataene blev indsamlet. Efterfølgende ændringer af formålene er kun mulige i begrænset omfang og kræver begrundelse.

4.3 Gennemsigtighed

Den pågældende skal informeres om håndteringen af ​​deres data. I princippet skal personoplysninger indsamles fra den pågældende person. Ved indsamling af data skal den registrerede være i stand til at genkende mindst følgende eller informeres i overensstemmelse hermed om:

 • identiteten af ​​det ansvarlige organ
 • formålet med databehandlingen
 • Tredjeparter eller kategorier af tredjepart, som dataene kan overføres til.
4.4 Undgåelse af data og dataøkonomi

Før behandling af personoplysninger skal det kontrolleres, om og i hvilket omfang dette er nødvendigt for at nå det tilsigtede formål med behandlingen. Personoplysninger opbevares muligvis ikke til potentielle fremtidige formål, medmindre det kræves eller er tilladt i henhold til statslovgivningen.

4.5 sletning

Personlige data, der ikke længere er påkrævet efter de lovpligtige eller forretningsprocessrelaterede opbevaringsperioder er udløbet, skal slettes. Hvis der er indikationer på legitime interesser i disse data i individuelle tilfælde, skal dataene forbliver lagret, indtil den legitime interesse er lovligt afklaret og kontrolleret af bb-net.

4.6 Faktuel korrekthed og ajourførte data

Personlige data skal opbevares korrekt, fuldstændigt og - om nødvendigt - ajourført. Der skal træffes passende foranstaltninger for at sikre, at uanvendelige, ufuldstændige eller forældede data slettes, rettes, suppleres eller opdateres.

4.7 Fortrolighed og datasikkerhed

Datahemmelighed gælder for personoplysninger. De skal behandles fortroligt i personlig handel og sikres ved passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod uautoriseret adgang, ulovlig behandling eller videregivelse samt utilsigtet tab, ændring eller ødelæggelse.

5. Formaliteten for databehandling

Indsamling, behandling og brug af personlige data er kun tilladt, hvis en af ​​følgende tilladelser gives. En sådan tilladelse er også påkrævet, hvis formålet med indsamling, behandling og brug af personoplysninger skal ændres fra det oprindelige formål.

5.1 Kunde-, kunde-, partner- og forretningspartnerdata
5.1.1 Databehandling under påbegyndelse, indgåelse og afslutning af kontrakten

Personlige data fra de berørte parter, kunder, partnere eller forretningspartnere kan behandles for at retfærdiggøre, udføre og opsige en kontrakt. Dette inkluderer også at passe på den kontraktlige partner, forudsat at dette er relateret til formålet med kontrakten. I løbet af en kontrakt - dvs. i kontraktinitieringsfasen - er behandling af personoplysninger til udarbejdelse af tilbud, udarbejdelse af købs- eller servicekontrakter eller til opfyldelse af andre ønsker fra den interesserede, der har til formål at indgå en kontrakt, tilladt. Interesserede kan kontaktes under kontraktstart ved hjælp af de data, de har leveret. Eventuelle begrænsninger, der udtrykkes af den interesserede, skal overholdes.

5.1.2 Databehandling til reklameformål

Kundeloyalitet eller annonceringstiltag kræver yderligere juridiske krav. Behandling af personoplysninger til reklameformål er tilladt, forudsat at dette er foreneligt med det formål, som dataene oprindeligt blev indsamlet til. Den registrerede skal informeres om brugen af ​​hans data til reklameformål. Hvis data udelukkende indsamles til reklameformål, er det frivilligt af den pågældende person. Den registrerede skal informeres om den frivillige karakter af levering af data til disse formål. Som en del af kommunikationen med den registrerede skal den registrerede samtykke til behandlingen af ​​deres data til reklameformål. Den registrerede skal være i stand til at vælge mellem de tilgængelige kontaktkanaler såsom elektronisk post og telefon inden for rammerne af samtykket (samtykke).

5.1.3 Samtykke til databehandling

Databehandling kan finde sted på baggrund af samtykke fra den pågældende. Inden der gives tilladelse, jf. 4.3. af denne retningslinjer for databeskyttelse. Af bevishensyn skal samtykkeerklæringen indhentes skriftligt eller elektronisk. Under visse omstændigheder, f.eks. B. i tilfælde af rådgivning via telefon, kan samtykke gives mundtligt. Deres udstedelse skal dokumenteres.

5.1.4 Databehandling baseret på lovlig tilladelse

Behandlingen af ​​personoplysninger er også tilladt, hvis statens juridiske krav kræver, kræver eller tillader databehandling. Typen og omfanget af databehandlingen skal være nødvendig for den lovligt tilladte databehandling og er baseret på disse lovbestemmelser.

5.1.5 Databehandling baseret på legitim interesse

Behandlingen af ​​personoplysninger kan også finde sted, hvis dette er nødvendigt for at realisere en legitim interesse for bb-net. Berettigede interesser er normalt lovlige (f.eks. Håndhævelse af udestående krav) eller økonomiske (f.eks. Undgåelse af kontraktforstyrrelser) fakta. En behandling af personoplysninger på grundlag af en legitim interesse kan muligvis ikke finde sted, hvis der i individuelle tilfælde er indikation af, at den registreredes interesser er beskyttelsesværdige opvejer interessen i behandlingen. Beskyttelsesinteresserne skal kontrolleres for hver behandling.

5.1.6 Behandling af særligt følsomme data

Behandlingen af ​​særligt følsomme personoplysninger kan kun finde sted, hvis dette kræves i henhold til loven, eller hvis den pågældende person udtrykkeligt har givet samtykke hertil. Behandlingen af ​​disse data er også tilladt, hvis det er absolut nødvendigt for at hævde, udøve eller forsvare juridiske krav mod den pågældende. Hvis behandlingen af ​​særligt følsomme data er planlagt, skal databeskyttelsesansvarlig informeres på forhånd.

5.1.7 Brugerdata og internet

Hvis personlige data indsamles, behandles og bruges på websteder eller i apps, skal de berørte underrettes om dette i databeskyttelsesmeddelelser og, hvis relevant, cookie-meddelelser. Databeskyttelsesmeddelelser og, hvis relevant, cookie-meddelelser skal integreres på en sådan måde, at de er let genkendelige, direkte tilgængelige og konstant tilgængelige for dem, der berøres. Hvis der oprettes brugsprofiler til evaluering af brugsadfærd på websteder og apps (tracking), skal de berørte informeres om dette i oplysningerne om databeskyttelse. Personlig sporing kan kun finde sted, hvis national lov tillader dette, eller hvis den pågældende har samtykket. Hvis sporingen finder sted under et pseudonym, bør den registrerede have mulighed for at gøre indsigelse i meddelelsen om databeskyttelse (fravalg). Hvis adgang til personlige data er aktiveret på websteder eller apps i et område, der er underlagt registrering, skal identifikationen og godkendelsen af ​​de berørte designes på en sådan måde, at der opnås passende beskyttelse for den respektive adgang.

5.2 Medarbejderdata
5.2.1 Databehandling for ansættelsesforholdet

For ansættelsesforholdet kan de personlige data, der kræves til etablering, implementering og opsigelse af ansættelseskontrakten, behandles. Når man indleder et ansættelsesforhold, kan ansøgernes personoplysninger behandles. Efter afvisning skal ansøgerens data slettes under hensyntagen til fristerne for bevismateriale, medmindre ansøgeren har accepteret yderligere opbevaring til en senere udvælgelsesproces. I det eksisterende ansættelsesforhold skal databehandling altid være relateret til formålet med ansættelseskontrakten, medmindre en af ​​følgende tilladelser til databehandling finder anvendelse.

Hvis det er nødvendigt at indsamle yderligere oplysninger om ansøgeren fra en tredjepart under indledningen af ​​ansættelsesforholdet eller i det eksisterende ansættelsesforhold, skal de respektive nationale juridiske krav tages i betragtning. I tvivlstilfælde skal samtykke fra den pågældende indhentes.

For behandling af personoplysninger, der er i forbindelse med ansættelsesforholdet, men ikke oprindeligt blev brugt til at opfylde ansættelseskontrakten, skal der være en lovlig legitimation. Dette kan være juridiske krav eller medarbejdernes samtykke eller virksomhedens legitime interesser.

5.2.2 Databehandling baseret på lovlig tilladelse

Behandlingen af ​​personlige medarbejderdata er også tilladt, hvis statlige lovbestemmelser kræver, kræver eller tillader databehandling. Typen og omfanget af databehandlingen skal være nødvendig for den lovligt tilladte databehandling og er baseret på disse lovbestemmelser. Hvis der er retlige muligheder for handling, skal der tages hensyn til den ansattes interesser, der er værdige til beskyttelse.

5.2.3 Samtykke til databehandling

Behandling af medarbejderdata kan finde sted på grundlag af samtykke fra den pågældende. Erklæring om samtykke skal gives frivilligt. Ufrivillig samtykke er ineffektiv. Af bevishensyn skal samtykkeerklæringen indhentes skriftligt eller elektronisk. Hvis omstændighederne ikke tillader dette, kan samtykket gives mundtligt. Under alle omstændigheder skal deres udstedelse dokumenteres korrekt. I tilfælde af en informeret, frivillig videregivelse af data fra den pågældende person, kan man antage samtykke, hvis national lovgivning ikke kræver udtrykkeligt samtykke. Inden der gives tilladelse, jf. 4.3. af denne databeskyttelsesretningslinje.

5.2.4 Databehandling baseret på legitim interesse

Behandlingen af ​​personlige medarbejderdata kan også finde sted, hvis dette er nødvendigt for at realisere en legitim interesse for bb-net. Juridiske interesser er normalt retfærdiggjort juridisk (f.eks. Etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske krav) eller økonomisk (f.eks. Evaluering af medarbejdere).

Behandling af personoplysninger på grundlag af en legitim interesse kan muligvis ikke finde sted, hvis der i individuelle tilfælde er indikation af, at medarbejderens interesser, der er værdige til beskyttelse, opvejer interessen i behandlingen. Forekomsten af ​​legitime interesser skal kontrolleres for hver behandling. Kontrolforanstaltninger, der kræver behandling af medarbejderdata, må kun udføres, hvis der er en juridisk forpligtelse hertil, eller hvis der er en berettiget grund. Selv hvis der er en berettiget årsag, skal kontrolforanstaltningens proportionalitet kontrolleres. Virksomhedens legitime interesser i udførelsen af ​​kontrolforanstaltningen (f.eks. Overholdelse af lovbestemmelser og interne virksomhedsregler) skal afvejes mod en mulig legitim interesse for medarbejderen, der er berørt af foranstaltningen i at udelukke foranstaltningen og må kun gennemføres, hvis de er passende . Virksomhedens legitime interesser og medarbejdernes mulige legitime interesser skal fastlægges og dokumenteres, inden der træffes noget. Derudover skal der tages hensyn til eventuelle yderligere krav, der findes i henhold til national lovgivning (f.eks. Ophavsret til de berørte).

5.2.5 Behandling af særligt følsomme data

Særligt følsomme personoplysninger må kun behandles under visse betingelser. Data, der er særlig værd at beskytte, er data om racemæssig og etnisk oprindelse, politiske meninger, religiøse eller filosofiske overbevisninger, fagforeningsmedlemskab eller den pågældende persons helbred eller sexliv. På grund af statslovgivning kan andre datakategorier klassificeres som særligt værne værne, eller indholdet af datakategorier kan udfyldes forskelligt. Ligeledes kan data, der vedrører kriminelle handlinger, ofte kun behandles på særlige betingelser, der er fastlagt ved statsret. Behandlingen skal udtrykkeligt være tilladt eller foreskrevet i statsret. Derudover kan behandling være tilladt, hvis det er nødvendigt, så det ansvarlige organ kan overholde sine rettigheder og pligter inden for arbejdsret. Medarbejderen kan også frivilligt udtrykkeligt samtykke til behandlingen. Hvis behandlingen af ​​særligt følsomme data er planlagt, skal databeskyttelsesansvarlig informeres på forhånd.

5.2.6 Telekommunikation og Internettet

Telefonsystemer, e-mail-adresser, intranet og internet samt interne sociale netværk stilles primært til rådighed af virksomheden som en del af de operationelle opgaver. Det er arbejdsudstyr og virksomhedsressource. De kan bruges inden for rammerne af de gældende lovbestemmelser og interne virksomheds retningslinjer.

Privat brug er under alle omstændigheder udelukket og forbudt.

Af sikkerhedsmæssige årsager kan brugen af ​​telefonsystemer, e-mail-adresser og internettet logges i en begrænset periode. Personlige evalueringer af disse data må kun udføres i tilfælde af en konkret, berettiget mistanke om overtrædelse af love eller retningslinjer for bb-net. Denne kontrol kan kun udføres af undersøgelsesområderne i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet og af kontrol af databeskyttelsesansvarlig. De respektive nationale love skal overholdes.

6. Overførsel af personoplysninger

Ordrehåndtering er, når en entreprenør får i opgave at behandle personoplysninger uden at blive tildelt ansvar for den tilknyttede forretningsproces. I disse tilfælde skal der indgås en ordrebehandlingsaftale med eksterne entreprenører. Ibrugtagningsfirmaet bibeholder ansvaret for den korrekte implementering af databehandlingen.

Entreprenøren må kun behandle personoplysninger i henhold til kundens instruktioner. Ved bestilling skal følgende krav overholdes; idriftsættelsesafdelingen skal sikre deres gennemførelse.

 1. Entreprenøren vælges i henhold til hans egnethed til at sikre de nødvendige tekniske og organisatoriske beskyttelsesforanstaltninger. Entreprenøren har sikkerhed iht. Artikel 28, stk. 3 lit. c, 32 GDPR, især i forbindelse med artikel 5, stk. 1, stk. 2 GDPR.
 2. Ordren skal placeres i tekstform. Instruktionerne til databehandling og kundens og entreprenørens ansvar skal dokumenteres.
 3. De kontraktlige standarder, der er leveret af databeskyttelsesansvarlig, skal overholdes.
 4. Klienten skal overbevise sig om, at entreprenøren overholder forpligtelserne, inden databehandlingen påbegyndes. En entreprenør kan demonstrere overholdelse af datasikkerhedskravene især ved at indsende en passende certificering. Afhængig af risikoen for databehandling kan kontrollen muligvis gentages regelmæssigt i kontraktperioden.
 5. I adskillige dele af GDPR er der uafhængige databeskyttelsesforpligtelser, der også er rettet mod processoren.
 6. 27 Stk. 1 GDPR: Pligten til at udpege en "repræsentant" gælder også for processoren.
 7. 30 stk. 2 GDPR: Processoren er forpligtet til at opbevare proceduremagasiner.
 8. 31 GDPR: Pligten til at samarbejde med datatilsynsmyndigheden gælder også for processoren.
 9. 32 Stk. 1 GDPR: Forpligtelsen til at træffe tekniske og organisatoriske forholdsregler for datasikkerhed gælder også for processoren.
 10. 37 (1) GDPR: Pligten til at udpege en virksomheds databeskyttelsesansvarlig gælder også for processoren.
 11. 44 GDPR: Processorerne skal også overholde restriktionerne for dataoverførsel til tredjelande.

7. Databehandling på vegne

En overførsel af personoplysninger til modtagere uden for bb-net eller til modtagere i virksomheden er underlagt antagelighedskravene til behandling af personoplysninger i henhold til afsnit 5. Modtageren af ​​dataene skal kun være forpligtet til at bruge dem til de specificerede formål.

I tilfælde af dataoverførsel fra tredjepart til bb-net skal det sikres, at dataene kan bruges til det tilsigtede formål.

8. Den registreredes rettigheder

Alle berørte kan udøve følgende rettigheder. Din påstand skal behandles straks af den ansvarlige afdeling og må ikke føre til ulemper for den pågældende. Bemærk følgende:

8.1 Ret til information - videregivelse
 • Navn og kontaktoplysninger på den ansvarlige (muligvis også repræsentanten)
 • Kontaktoplysninger for databeskyttelsesansvarlig
 • Formål og retsgrundlag for behandling
 • Berettigede interesser (til behandling i henhold til artikel 6 GDPR)
 • Modtagere eller kategorier af modtagere
 • Overførsel til tredjelande eller til internationale organisationer
 • Varighed af opbevaring
 • Eksistensen af ​​en ret til information, korrektion, sletning, begrænsning, indsigelse og dataportabilitet
 • Eksistensen af ​​retten til at tilbagekalde samtykke
 • Forekomst af en ret til at klage til en tilsynsmyndighed
 • Oplysninger om, om levering af dataene er påkrævet i henhold til lov eller kontrakt eller er nødvendig for indgåelse af en kontrakt og mulige konsekvenser af manglende levering af dem
 • Eksistens af automatiseret beslutningstagning inklusive profilering
 • Oplysninger om en mulig ændring i formålet med databehandling
8.2 Ret til information
 • Formål med databehandling
 • Kategorier af data
 • Modtagere eller kategorier af modtagere
 • Varighed af opbevaring
 • Ret til korrektion, sletning og indsigelse
 • Ret til klage til en tilsynsmyndighed
 • Datas oprindelse (hvis ikke indsamlet fra registrerede)
 • Eksistens af automatiseret beslutningstagning inklusive profilering
 • Transmission til et tredjeland eller til en international organisation
8.3 Ret til korrektion og sletning

eksisterer altid når

 • lagring af dataene er ikke længere nødvendigt,
 • den registrerede har trukket sit samtykke til databehandling tilbage
 • dataene er behandlet ulovligt,
 • der er en juridisk forpligtelse til at slette i henhold til EU- eller national lovgivning.

9. Behandling af fortrolighed

Personlige data er underlagt datahemmelighed. Det er forbudt for medarbejdere, uautoriseret indsamling, behandling eller brug. Enhver behandling, der udføres af en medarbejder uden at blive betroet den i forbindelse med udførelsen af ​​hans eller hendes opgaver og er godkendt korrekt, er uautoriseret. Behovet for at vide-princippet gælder: ansatte kan kun have adgang til personlige data, hvis og i det omfang dette er nødvendigt for deres respektive opgaver. Dette kræver omhyggelig opdeling og adskillelse af roller og ansvar såvel som deres implementering og vedligeholdelse inden for rammerne af godkendelseskoncepter.

Medarbejdere må ikke bruge personlige data til deres eget private eller kommercielle formål, videregive dem til uautoriserede personer eller gøre dem tilgængelige på anden måde. Overordnede skal informere deres ansatte om forpligtelsen til at opretholde datahemmelighed i begyndelsen af ​​ansættelsesforholdet. Denne forpligtelse fortsætter, selv efter at ansættelsesforholdet er afsluttet.

10. Sikkerhed ved behandling

Personlige data skal til enhver tid beskyttes mod uautoriseret adgang, ulovlig behandling eller videregivelse samt mod tab, forfalskning eller ødelæggelse. Dette gælder uanset om dataene behandles elektronisk eller i papirform. Før introduktionen af ​​nye databehandlingsprocedurer, især nye IT-systemer, skal tekniske og organisatoriske foranstaltninger til beskyttelse af personoplysninger defineres og implementeres. Disse forholdsregler skal være baseret på den kendte teknik, de risici, der følger af behandlingen og beskyttelseskravene til dataene. Den ansvarlige afdeling kan især konsultere databeskyttelsesansvarlig. De tekniske og organisatoriske foranstaltninger til beskyttelse af personoplysninger er en del af informationssikkerhedsstyring og skal løbende tilpasses den tekniske udvikling og organisatoriske ændringer.

11. Databeskyttelseskontrol

Overholdelse af retningslinjerne for databeskyttelse og de gældende databeskyttelseslove skal kontrolleres regelmæssigt ved hjælp af databeskyttelsesrevisioner og anden kontrol. Implementering er ansvaret for databeskyttelsesansvarlig og andre virksomhedsområder med revisionsrettigheder.

Den databeskyttelsesansvarlige informeres om resultaterne af databeskyttelseskontrollen. Ledelsen skal informeres om væsentlige resultater. Den kompetente tilsynsmyndighed for databeskyttelse kan også udføre sin egen kontrol med overholdelse af bestemmelserne i denne retningslinje inden for rammerne af de beføjelser, den har ret til i henhold til statsret.

12. Hændelser med databeskyttelse

Hver medarbejder skal straks rapportere tilfælde af krænkelser af denne databeskyttelsesretningslinje eller andre regler til beskyttelse af personoplysninger til databeskyttelsesansvarlig. Den ansvarlige leder for funktionen eller enheden er forpligtet til straks at informere den ansvarlige databeskyttelsesansvarlige om databeskyttelseshændelser.

I tilfælde af:

 • ulovlig overførsel af personoplysninger til tredjepart,
 • tredjemand ulovlig adgang til personlige data eller
 • et tab af personoplysninger

de meddelelser, der leveres i virksomheden, skal straks fremsendes, så de eksisterende rapporteringsforpligtelser ved databeskyttelseshændelser kan opfyldes i henhold til national lovgivning.

13. Ansvar og sanktioner

Ledelsen er ansvarlig for databehandling. Det er derfor forpligtet til at sikre, at de lovpligtige databeskyttelseskrav og kravene indeholdt i databeskyttelsesretningslinjerne tages i betragtning (f.eks. Nationale rapporteringsforpligtelser). Det er en ledelsesopgave for lederen at bruge organisatoriske, personale og tekniske foranstaltninger til at sikre korrekt databehandling under overholdelse af databeskyttelse. Implementeringen af ​​disse krav påhviler de ansvarlige medarbejdere. I tilfælde af myndigheders kontrol med databeskyttelse skal databeskyttelsesansvarlig straks underrettes.

Ledelsen er forpligtet til at støtte databeskyttelsesansvarlig i sit arbejde. De, der er ansvarlige for forretningsprocesser og projekter, skal informere databeskyttelsesansvarlig i god tid om ny behandling af personoplysninger. I tilfælde af databehandlingsprojekter, der kan medføre særlige risici for de berørte personers rettigheder, skal databeskyttelsesansvarlig være involveret, inden behandlingen påbegyndes. Dette gælder især for særligt følsomme personoplysninger. Ledere skal sikre, at deres medarbejdere trænes i databeskyttelse i det omfang, det er nødvendigt. Forkert behandling af personoplysninger eller andre overtrædelser af databeskyttelsesloven retsforfølges også i mange lande og kan resultere i erstatningskrav. Overtrædelser, som de enkelte ansatte er ansvarlige for, kan føre til sanktioner i henhold til arbejdsretten.

14. Databeskyttelsesansvarlige

Den databeskyttelsesansvarlige, som et organ, der ikke er underlagt specifikke instruktioner, arbejder hen imod overholdelse af nationale og internationale databeskyttelsesbestemmelser. Han er ansvarlig for retningslinjer for databeskyttelse og overvåger overholdelsen af ​​dem. Den databeskyttelsesansvarlige blev udnævnt af ledelsen af ​​bb-net.

Alle, der er berørt, kan kontakte databeskyttelsesansvarlig med forslag, forespørgsler, anmodninger om information eller klager i forbindelse med spørgsmål om databeskyttelse eller datasikkerhed. Forespørgsler og klager behandles fortroligt efter anmodning.

Hvis den ansvarlige databeskyttelsesansvarlige ikke kan afhjælpe en klage eller forhindre en overtrædelse af retningslinjerne for databeskyttelse, skal ledelsen tages i betragtning for at afhjælpe overtrædelsen af ​​databeskyttelse.

Henvendelser fra tilsynsmyndigheder skal altid gøres opmærksom på databeskyttelsesansvarlig. Databehandlingsansvarlig kan nås som følger:

Pohl Consulting Team GmbH
Databeskyttelsesansvarlig
Mengeringhäuser Strasse 15
34454 Bad Arolsen, Tyskland
T + 49 5691 8900 501
Post: [e-mail beskyttet]

1. Formål og rækkevidde af fortrolighedspolitikken

Bb-net media GmbH forpligter sig til at overholde retningslinjerne for databeskyttelse. Vedligeholdelse af databeskyttelse udgør grundlaget for et tillidsfuldt forretnings- og medarbejderforhold. Dette går hånd i hånd med overholdelsen af ​​bevarelsen af ​​omdømme. Denne retningslinje skaber rammebetingelser for databehandling og transmission heraf i virksomheden og til eksterne kontraktpartnere. Det sikrer den passende håndtering af personoplysninger af den respektive procesindehaver i virksomheden. Privatlivspolitikken gælder for virksomheden og dens medarbejdere. Det vedrører al behandling af personlige data. Afvigende regler kan ikke bare laves. En ændring af databeskyttelsesretningslinjen finder kun sted i samordning med databeskyttelsesofficeren.

2. Principper for behandling af personoplysninger (artikel 5 GDPR)

 • Legalitet og gennemsigtighed:
  For at beskytte den pågældende personlige rettigheder skal personoplysninger behandles på en lovlig måde, i god tro og på en måde, der er forståelig for den pågældende. Berørte personer skal informeres om håndteringen af ​​deres personlige data. Det skal også være muligt at identificere nytten af ​​de indsamlede data og hvordan de behandles.
 • øremærkning:
  Med behandlingen af ​​personoplysninger kan kun disse formål forfølges, der eksplicit blev defineret inden dataene blev indsamlet. Formålene fremgår af de respektive underliggende arbejdsinstruktioner og skal bemærkes af medarbejderen, inden den første behandling behandles.
 • Dataminimering:
  Personoplysninger skal være passende til formålet og begrænses til det, der er nødvendigt til behandling. Det er kun de personlige data, der skal registreres og behandles, som er nødvendige for arbejdet. De respektive specifikationer findes i arbejdsinstruktionerne.
 • Nøjagtighed:
  Personlige data skal være faktuelt korrekte og ajourførte. Forkerte data skal straks slettes eller rettes ved hjælp af passende mål.
 • Opbevaringsgrænse:
  Personlige data skal opbevares på en sådan måde, at identifikationen af ​​de registrerede kun er mulig, så længe det er nødvendigt i den krævede varighed af behandlingsformålene. En længere opbevaring er mulig, hvis personoplysningerne er beskyttet af passende tekniske eller organisatoriske foranstaltninger.
 • Integritet og fortrolighed:
  Personlige data skal behandles fortroligt og behandles på en sådan måde, at passende datasikkerhed kan garanteres. Der skal træffes passende tekniske forholdsregler for at beskytte dataene mod uautoriseret adgang, ulovlig behandling eller ændring og utilsigtet tab eller ødelæggelse.

3. Behandlingens lovlighed (artikel 6 GDPR)

Indsamling, behandling og brug af personoplysninger må kun ske, hvis en af ​​følgende betingelser er opfyldt:

 • Samtykke til databehandling af de berørte
 • Databehandling for et kontraktforhold
 • Databehandling for at opfylde en juridisk forpligtelse
 • Databehandling baseret på legitim interesse
 • Databehandling for at beskytte den registrerede eller en anden fysisk persons vitale interesser
 • Databehandling ansættelsesforhold i henhold til §26 BDSG-nyt

4. Overførsel af personoplysninger

Personoplysninger må kun overføres til modtagere i og uden for virksomheden, hvis et af kravene i afsnit III er opfyldt. Desuden skal modtageren være forpligtet til kun at bruge dataene til de specificerede formål.

5. Bestil databehandling (artikel 28 f. GDPR)

Hvis en entreprenør får i opgave at indsamle, behandle eller bruge personoplysninger af det ansvarlige organ (bb-net), er dette en ordredatabehandling. Dette gøres på grundlag af en kontrakt. Processoren må kun behandle de personlige data på instruktionerne fra den ansvarlige.

6. Den registreredes rettigheder (art. 16 ff. GDPR)

Den person, der er berørt af databehandlingen, har forskellige rettigheder, der skal opretholdes. På anmodning fra den pågældende skal deres påstand omgående behandles af den ansvarlige afdeling.

 • Den registrerede kan anmode om oplysninger om, hvilke personoplysninger der behandles til hvilket formål.
 • Den pågældende kan anmode om en korrektion eller færdiggørelse af personoplysninger.
 • Den registrerede kan anmode om sletning af hans eller hendes data, hvis grundlaget for behandlingen af ​​dataene ikke findes eller ikke længere findes.
 • Den registrerede kan anmode om begrænsning af behandlingen, hvis dataenes nøjagtighed er bestridt eller behandlingen er ulovlig.

7. Hændelser med databeskyttelse

Overtrædelse af retningslinjerne for databeskyttelse skal rapporteres til den respektive vejleder.

I tilfælde af krænkelse af beskyttelsen af ​​personoplysninger er det relevante
Følg arbejdsinstruktionerne. Der er et brud på sikkerheden, hvis:

 • personlige data videregives ulovligt til tredjepart.
 • personlige data ødelægges eller ændres ulovligt.
 • Tredjeparter får ulovlig adgang til personlige data.

Oplysninger om gennemførelsen af ​​de juridiske krav i
EU's almindelige databeskyttelsesforordning af bb-net

Her kan du finde ud af, hvad bb-net media GmbH gør for dig med hensyn til databeskyttelse, hvordan vi har implementeret kravene i den nye EU's almindelige databeskyttelsesforordning og hvilke processer og dokumentation vi har til rådighed for dig.

1. Hvordan har vi implementeret kravene i EU's databeskyttelsesforordning?

bb-net tager håndteringen af ​​personoplysninger fra kunder og interesserede parter meget alvorligt. I samarbejde med en ekstern databeskyttelsespecialist og et advokatfirma blev alle områder i forbindelse med personoplysninger i virksomheden og på de leverede digitale platforme nøje kontrolleret. For alle processer, hvor data er lagret eller behandlet,
der blev truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre dem. I tilfælde af at data blev videregivet til tredjepart, blev alle modtagere kontrolleret, og alle mulige foranstaltninger blev truffet for at udelukke forkert behandling af dataene. Nedenfor finder du alle oplysninger og den nøjagtige lagerplads for alle nødvendige dokumenter om databeskyttelse i vores virksomhed.

2. Vores privatlivspolitik

Du kan finde vores retningslinjer for databeskyttelse i forbindelse med håndtering eller behandling af dine personlige data på Datenschutzrichtlinien.

3. Vores databeskyttelsesoplysninger til vores kunder

Vores generelle oplysninger om håndtering af dine data og dine rettigheder - information i henhold til artikel 13, 14 og 21 i den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) kan findes under vores Fortrolighedspolitik.

4. Hvor kan jeg finde oplysninger om databehandling på bb-net-webstedet?

Du kan finde vores fulde her PRIVATLIVSPOLITIK.

5. Vores tekniske og organisatoriske foranstaltninger med hensyn til datasikkerhed

I overensstemmelse med artikel 32 i GDPR er der truffet omfattende foranstaltninger for at sikre dine data i samarbejde med vores eksterne databeskyttelsesansvarlig og en specialistadvokat. Du kan finde de detaljerede mål i vores TOMS læse.

6. På hvilket grundlag videregiver vi data?

Baseret på evalueringen af ​​vores behandlingsaktiviteter videregiver vi dataene på følgende baser:

 • Individuel kontrakt, dvs. bestilling af databehandlingskontrakter både som entreprenør eller klient
 • retsgrundlag
 • Kontraktsforhold
 • samtykke
 • EU-standardkontraktbestemmelser

7. Hvad er dine rettigheder?

Du har til enhver tid ret til at anmode om bekræftelse af, om vi behandler personoplysninger og retten til information om disse personlige data. Derudover har du ret til at korrigere, slette og begrænse databehandling samt retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af ​​personoplysninger til enhver tid eller til at tilbagekalde dit samtykke til databehandling til enhver tid eller til at anmode om dataoverførsel. Derudover har du ret til at klage til en tilsynsmyndighed i tilfælde af overtrædelser af databeskyttelse.

8. Har du spørgsmål?

Send os en e-mail til: [e-mail beskyttet]

For at beskytte fysiske personers rettigheder og friheder med hensyn til behandling af personoplysninger er det nødvendigt, at der træffes passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, og kravene i denne forordning er således opfyldt. For at være i stand til at bevise overholdelse af forordningen definerer entreprenøren interne strategier og træffer foranstaltninger, der især opfylder principperne om databeskyttelse med teknologi og databeskyttelse som standard.

Ved at bruge sikkerhedssystemerne indtrængende alarmsystem (EMA) med integreret adgangskontrol, brandalarmanlæg og videoovervågning skal ejendomsgrænsen beskyttes, indtrængende afvises og sabotage, spionage og inventar forskelle undgås.

Til dette formål er faste døre, der fører til ydersiden, forsynet med åbnings- og lukningskontakter. Derudover er der fældelignende overvågning inde med bevægelsesdetektorer for visse områder for at opdage og rapportere uautoriseret adgang via vinduer og ovenlys eller fangst af mennesker. I alle andre faser er optagelsen kun afhængig af bevægelse. Billeder optages kun på harddiskerne i det digitale videosystem, når der er bevægelse i billedet eller ved bevægelige kameraer.

Intrusionsalarmanlægget aktiveres eller deaktiveres via en læser ved hjælp af en transponder. Dette sikrer, at kun autoriserede personer kan operere. Uundgåelighed er garanteret og kun i forbindelse med fastgørelse af alle udvendige døre til at låse og åbne. Uundgåelighed betyder at træffe foranstaltninger til at imødegå falske alarmer forårsaget af forkert betjening. I dette koncept overføres alarmen til et konstant bemandet kontrolcenter og til udvalgte menneskers smartphones.

I tilfælde af krav fra forsikringsselskaber eller revisorer om udstyr i henhold til retningslinjerne i henhold til VdS, LKA eller DIN 0833, er uundgåelighed og en alarmoverførsel til et konstant bemandet kontrolcenter afgørende. Faste videokameraer på faste punkter, der kan ses og styres via fabriksnetværket, bruges til overvågning af udendørsarealer og verifikation af alarmen. Videobillederne optages uden for åbningstider. På grund af databeskyttelsesforskrifter er adgang kun adgangskodebeskyttet og i overensstemmelse med databeskyttelsesansvarlige specifikationer. Selve kameranetværket er konfigureret som en separat enhed for at undgå konstant stress på fabriksnetværket.

De tekniske og organisatoriske foranstaltninger er underlagt teknisk fremgang og videreudvikling. Der skal tages højde for den kendte teknik, implementeringsomkostningerne, typen, omfanget og formålet med behandlingen samt den forskellige sandsynlighed for forekomst og sværhedsgrad af risikoen for fysiske personers rettigheder og friheder i henhold til artikel 32 GDPR. Væsentlige ændringer skal dokumenteres. Generelt er dette datasikkerhedsforanstaltninger og for at sikre et beskyttelsesniveau, der er passende til risikoen med hensyn til fortrolighed, integritet, tilgængelighed og modstandsdygtighed for systemerne, som er egnede afhængigt af typen af ​​personlige data eller datakategorier, der skal beskyttes. For at imødekomme de juridiske krav implementerer klienten denne aftale inden for sit indflydelsesområde som følger:

1. Fortrolighed (art. 32, stk. 1, litra b b GDPR)

1.1 Adgangskontrol

Ikke at give uautoriseret fysisk adgang til databehandlingssystemer som serverrum, netværkskabling eller arbejdsrum, hvor arbejdsstationscomputere er placeret. Entreprenøren skal sikre, at hverken adgang, indsigt eller mulig adgang kan opnås.

Entreprenøren har truffet følgende forholdsregler:

 • Nøglehåndtering med dokumentation af nøgletildeling
 • Indbrudsalarmanlæg i henhold til VDS-standarden
 • Besøgende og personlig kontrol
 • Videoovervågning af virksomhedens lokaler
 • Dørsikkerhed i serverrummet med elektronisk adgangskontrol
 • Vinduer uden serverrum

1.2 Adgangskontrol

Ud over adgangskontrollen skal databehandlingssystemer forhindres i at blive brugt af uautoriserede personer. Adgang til systemer, som personoplysninger behandles med, skal gives ved hjælp af brugeridentifikation.

Entreprenøren har truffet følgende forholdsregler:

 • Personligt bruger login med autorisationskoncept, når du logger på firmaets netværk
 • Kodeordsprocedure og kontrol af proceduren
 • Egnet antivirusbeskyttelsesløsning med aktuelle opdateringer på serveren og klienter
 • Redundant firewall-system baseret på hardware
 • Automatisk låsning af klienten efter et stykke tid uden brugeraktivitet
 • Digitalt system til alle adgangskoder og kryptering
 • Krypterede transmissionsstier er sikret ved hjælp af VPN
 • Harddiske på mobile enheder som notebooks og tablets er krypteret
 • Alle arbejdsstationssystemer, faste eller mobile, er forsynet med en BIOS-adgangskode
 • Aftaler om sikker brug af mobile enheder og hjemmekontorer

 

1.3. Adgangskontrol

Autoriserede personer har kun adgang baseret på de data, der er omfattet af deres adgangstilladelse, så ingen uautoriseret læsning, kopiering, ændring eller fjernelse af personlige data er mulig.

Entreprenøren har truffet følgende forholdsregler:

 • Personligt bruger login med autorisationskoncept og dedikerede brugerrettigheder
 • Adgangskodeidentifikation og adgangskodepolitik
 • Adgangsbegrænsning på IP-niveau og fjernadgang ved hjælp af en krypteret VPN
 • Logning på applikationsniveau
 • Forbud mod privat brug af klienter og egne mobile enheder
 • Brugte databærere slettes, før de bruges igen
 • Enheder med SIM-kortfunktion er sikret med en pinkode
 • Harddiske på mobile enheder som notebooks og tablets er krypteret
 • Gamle filer og gamle databærere ødelægges med certificerede shreddere eller stansere
 • USB-forbindelserne er blokeret på alle arbejdsstationssystemer

1.4 Adskillelseskrav

De data, der indsamles til forskellige formål, skal behandles separat. Adskillelsen skal udføres på en sådan måde, at den ikke kan blandes med data fra andre klienter eller fås adgang fra tredjepart.

Entreprenøren har truffet følgende forholdsregler:

 • Separate databaser og behandlingssystemer
 • Separate produktions- og testsystemer
 • Adgangstilladelseskoncept
 • Adskillelse af klienter i anvendte softwareprodukter

2. Integritet (artikel 32, stk. 1, litra b bRP)

2.1. Overfør kontrol

Det skal sikres, at ingen uautoriseret læsning, kopiering, ændring eller fjernelse er mulig under elektronisk transmission eller under transport og opbevaring på eksterne databærere. Det skal være muligt at kontrollere og bestemme de punkter, hvor transmission af personlige data er beregnet af dataoverførselsfaciliteten.

Entreprenøren har truffet følgende forholdsregler:

 • Krypteret e-mail-transmission af personlige data i e-mails
 • Sikker trådløs LAN (WLAN)
 • Krypterede transmissionsstier er sikret ved hjælp af VPN
 • Kryptering af databærere under transport
 • Egnet antivirusbeskyttelsesløsning med aktuelle opdateringer på serveren og klienter
 • Redundant firewall-system baseret på hardware
 • Forpligtelse for alle ansatte til at overholde kravene til databeskyttelse i henhold til artikel 5 GDPR

2.2. Indgangskontrol

Aktivering af en efterfølgende bestemmelse af, om og af hvem personlige data er indtastet, ændret eller fjernet i databehandlingssystemer med et loggingssystem.

Entreprenøren har truffet følgende forholdsregler:

 • Dokumenthåndtering med revision og historie
 • Logfaciliteter til input, ændring og sletning
 • Adgangsrettigheder er begrænset
 • Begrænset gruppe af mennesker til at ændre hele virksomheden bbCore-software

3. Tilgængelighed og modstandsdygtighed (art. 32, stk. 1, litra b b GDPR)

3.1. Tilgængelighedskontrol

Der skal oprettes en passende beskyttelse mod utilsigtet, forsætlig eller uforudsigelig tab af personoplysninger.

Entreprenøren har truffet følgende forholdsregler:

 • Data backup-koncept med regelmæssige anmeldelser
 • Nødmanual med nødplaner til rådighed
 • Databehandling i separat brandafdeling
 • Krypteret backupmedie
 • Opbevaring af databærere med sikkerhedskopier uden for virksomheden
 • Uafbrydelig strømforsyning (UPS)
 • Indbrudsalarmanlæg i henhold til VDS-standarden
 • Egnede brandslukningssystemer i serverrummet og virksomhedens lokaler
 • Regelmæssig e-kontrol i henhold til DGUV3 for alle elektroniske systemer
 • Separate elektroniske kredsløbssikringer

4. Procedure for regelmæssig gennemgang, vurdering og evaluering (artikel 32, stk. 1, litra d GDPR; art. 25, stk. 1, GDPR)

4.1. Ordrekontrol

Garantere, at personoplysninger, der behandles i ordren, kun kan behandles i henhold til instruktionerne fra klienten. Så snart underleverandører bruges af entreprenøren, er de forpligtet til at overholde instruktionerne og overholde databeskyttelsen på samme måde.

Entreprenøren har truffet følgende forholdsregler:

 • Skriftlig kontrakt til ordrebehandling med entreprenøren
 • Gennemgang og valg af entreprenøren, især for datasikkerhed
 • Forpligtelse for alle ansatte til at overholde kravene til databeskyttelse i henhold til artikel 5 GDPR
 • Kontroller af entreprenøren, om der er udnævnt en databeskyttelsesansvarlig
 • Løbende gennemgang og kontrol rettigheder med hensyn til entreprenøren

VI SVAR DIT SPØRGSMÅL


  Rul til top